Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

1999-09-23 Moms på kopior av allmänna handlingar
1999-05-06 Mervärdesskatt - återköp av frimärken
1999-04-27 Retroaktiv skattskyldighet vid frivillig skattskyldighet vid uthyrning av rörelselokaler
1999-06-15 Exportbutikers försäljning
1999-12-27 Karantänsveterinär
1999-09-01 Momsredovisning av vissa fordringar m.m. i anledning av en konkurs
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
1999-12-13 Mäklararvode vid fastighetsförsäljning
1999-10-11 Kompletterande förfrågan avseende "Purchasing Card"
1999-12-27 Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
1999-12-13 Kommentatorstjänster
1999-10-27 Skatteplikt för polisväsendets verksamhetstjänster
1999-05-26 Momsfri försäljning till privatpersoner bosatta utanför EG
1999-12-13 Museum
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
1999-10-04 Beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap 5 ML vid uttagsbeskattning av fastighetstjänster enligt 2 kap 8 ML
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
1999-06-30 Arkeologiska undersökningar - yrkesmässig verksamhet - skattskyldighet enligt lagen om mervärdesskatt
1999-12-15 Produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag
1999-03-05 Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
1999-09-17 Skattetillägg och GIF
1999-04-12 Moms på drickspengar
1999-06-17 Arkivverksamhet
1999-12-06 Nya regler om guld fr.o.m 2000-01-01
1999-02-15 Stadigvarande bostad - EG-dom
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
1999-09-20 Undantagsregeln i 3 kap. 25§ ML angående överlåtelse av verksamhet
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
1999-10-12 RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
1999-12-16 Musik on-line
1999-12-07 Tillämplig skattesats vid paketförsäljningar
1999-12-08 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på mottagaren
1999-10-08 Mervärdesskatt - äldreomsorg i privat regi