Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2004-09-20

Dnr: 130 558106-04/113

Datum: 2004-09-20

1 Sammanfattning

Värde av annan bostadsförmån än semesterbostad som utges i form av hotellrum ska vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag beräknas enligt de av Skatteverket framtagna värdetabellerna.

2 Bakgrund och sammanställning

Fråga har uppkommit om annan bostadsförmån än semesterbostad som utges i form av hotellrum, t.ex. för tillfälligt anställda som övernattningsbostad eller för andra anställda som saknar bostad på arbetsorten, ska beräknas enligt schablon eller om den faktiska kostnaden ska läggas till grund för beräkningen.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 8 kap 15 § skattebetalningslagen ska värdet av någon annan bostad här i landet än semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen, dvs. bostadsförmån i annans hushåll, beräknas enligt värdetabeller.

4 Skatteverkets bedömning

Eftersom det i skattebetalningslagen inte ges utrymme för någon annan värderingsmetod än enligt schablon ska de av Skatteverket framtagna värdetabellerna även tillämpas vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag när bostadsförmån utges i form av hotellrum.

I hotellboendet ingår ofta sådana värdehöjande faktorer som möblemang, TV och städning men också värdesänkande faktorer som avsaknad av kök. Dessa faktorer får i viss mån anses ta ut varandra så att schablonvärdet kan tillämpas utan justering.

För att arbetsgivaren ska kunna beräkna underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag måste uppgift om hotellrummets kvadratmeteryta inhämtas. Värdetabellerna för respektive kalenderår publiceras i Skatteverkets föreskrifter. Tabellerna avseende värdering av annan bostadsförmån än semesterbostad återfinns, för inkomståret 2004, i RSV M 2003:16 avsnitt 4.5.1.

På kontrolluppgiften ska arbetsgivaren redovisa schablonvärdet vid kod 12 och med kryss i ruta 43 medan förmånstagaren i sin inkomstdeklaration ska redovisa hotellrummets verkliga kostnad.

Om frukost ingår i hotellpriset ska tillägg göras för förmån av fri frukost.