Dnr: 131 288424-14/111

Avgörande

Svea hovrätts dom 2008-10-30 i mål T 2201-08

Saken

Bolag A väckte talan mot bolag B med yrkande om betalning. Bolag A förlorade tre år senare tvisten och förpliktades att betala bolag B:s rättegångskostnader.

Sedan bolag A försatts i konkurs yrkade bolag B att styrelseledamoten i bolag A skulle förpliktas att personligen betala bolag B:s rättegångskostnader i det ovan nämnda tvistemålet. Som grund åberopades att någon kontrollbalansräkning inte upprättats trots att det fanns skäl att anta att bolag A:s egna kapital understeg hälften av det registrerade.

En av i målet aktuella frågeställningar var vid vilken tidpunkt bolag B:s fordran på rättegångskostnader hade uppkommit.

Tingsrätten ansåg – med instämmande av hovrätten – att denna fordran uppkom först när bolag A genom dom förpliktades att betala bolag B:s rättegångskostnader.

Eftersom domstolarna fann det utrett att kontrollbalansräkning borde ha upprättats innan dess bifölls bolag B:s yrkande.

Högsta domstolen har 2009-02-06 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Skatteverkets kommentar

Det har ansetts oklart när en fordran på rättegångskostnader uppkommer. Med hänvisning till rättsfallet NJA 1981 s. 801 (som avser arvode till mäklare) har framförts den uppfattningen att fordran på ersättning för rättegångskostnad uppkommer när ombudet får uppdraget och utför arbetet. Denna uppfattning får anses gälla i förhållandet mellan ombud och huvudman (uppdragsgivare) och gälla den ersättning som huvudmannen ska betala till sitt eget ombud.

I relation till motparten får det i stället anses att fordran på rättegångskostnader uppkommer först i och med att fordran fastställs genom dom eller beslut. 

Lagrum

13kap. 2, 13 och 17 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)