Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2014-06-05 Skattetillägg; koncernbidragsspärrat underskott
2014-08-11 En rekonstruktör som inte har borgenärernas förtroende ska entledigas från uppdraget som rekonstruktör
2014-12-03 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär
2014-01-14 Försäljning av dotterbolagsaktier
2014-03-10 Skattelättnader för nyckelpersoner; utbetalning av lön från bolag i annat land beaktas inte vid tillämpning av den s.k. beloppsregeln
2014-06-29 Att makes eller sambos framtida inkomst är oklar innebär inte att det är oskäligt att bevilja gäldenär skuldsanering
2014-08-18 Svea HovR – Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2014-11-18 Konkursansökan och verkan av ett kreditlöfte
2014-05-16 Skattelättnader för utländska nyckelpersoner
2014-12-03 Rättegångskostnader och rätten till rättvis rättegång
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2014-02-26 Väsentlig anknytning; disponerat permanentbostad
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2014-12-11 Tillhandahållande av lunch mot kupong som ett företag självt ställt ut behöver inte registreras i ett kassaregister
2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2014-04-14 Skattetillägg
2014-01-21 Utomståenderegeln
2014-12-03 Fråga om förmånsrätt för regressfordran avseende lönegarantiersättning
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2014-06-25 Avgångspension under kortare tid än tre år
2014-10-31 Ränteswapavtal
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2014-05-16 Skuldsanering en andra gång
2014-01-28 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2014-08-18 Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2014-07-01 Fråga om äganderätt till lös egendom
2014-07-01 Styrelseledamots ansvar för aktiebolags förpliktelser enligt ABL
2014-12-03 Omprövning av skuldsanering
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av ettårsregeln
2014-07-01 Styrelseledamots ansvar för aktiebolagets förpliktelser
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt