Dnr: 131 289466-14/111

Svea hovrätts dom 2008-09-17 i mål T 7903-07

Saken

I ett tvistemål gjorde en kvinna gällande att hon ägde en bil som en man, tidigare anställd hos henne, hade i sin besittning. Efter att ha tagit del av en av båda parterna omfattande bevisning, både muntlig och skriftlig, fann både tingsrätten och hovrätten att hon hade bättre rätt till personbilen.

Skatteverkets kommentar

Vid avgörande av vem som har bättre rätt till lös egendom presumeras den som har egendomen i sin besittning vara ägare till densamma. Utsökningsbalkens principer anses gälla även i obligationsrättsliga tvister om lös egendom. Besittarens motpart har därmed bevisbördan för sitt äganderättsanspråk. Vilket beviskrav besittarens motpart ska uppfylla har diskuterats i litteraturen varvid skilda uppfattningar har redovisats (se hovrättens dom).

Lagrum

4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken (1981:774)