Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2012:14

beslutade den 26 november 2012.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på

kontrolluppgifter som avser inkomståret 2012 och senare. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 5 och 6 §§ i den upphävda föreskriften ska dock tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2012. Hänvisningen i 6 § till bilagan ska avse bilagan till den nu beslutade föreskriften.

Nytt: 2015-10-19

Dessa föreskrifter har upphävts den 23 oktober 2015 genom SKVFS 2015:9.