Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2011:5

beslutade den 29 augusti 2011.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2011 och tillämpas

vid förberedelsearbetet inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av

hyreshus-, ägarlägenhets-, industri-, täkt- och elproduktionsenheter.