Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2007:17

beslutade den 26 november 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008, då Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter (SKVFS 2007:6) ska upphöra att gälla. Föreskriften ska dock tillämpas först den dag som den i proposition 2007/08:27 föreslagna lagen om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009 träder i kraft. Fram till den dagen ska de äldre föreskrifterna fortfarande gälla.