Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2007:6

beslutade den 18 juni 2007.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2007:17.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2009 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter.