Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 304463-14/111

Avgörande

Hovrättens för Västra Sverige beslut 2007-11-23 i mål ÖÄ 2976-07

Saken

Enligt ett skuldsaneringsbeslut löpte betalningsplanen under fem år från maj 2003 till april 2008. År 2004 förbättrades gäldenärens ekonomi väsentligen genom förhöjda inkomster av tjänst. Under tre års tid kom denna förbättring inte borgenärerna till del. Efter ansökan av en borgenär förlängdes betalningsplanen med vad som är maximalt tillåtet, två år.

Skatteverkets kommentar

Syftet med regeln om förlängning av betalningstiden är att möjliggöra en återställning av den ursprungliga balans mellan gäldenärens och borgenärernas intressen som rådde vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet. Utgångspunkten vid en omprövning bör vara att betalningsplanen utformas så att merparten av den ekonomiska förbättringen slutligen kommer borgenärerna till del. Det bör särskilt noteras att en passivitet från borgenärernas sida inte medför att denna princip ska frångås.

Jfr även RÄB 1-08.

Lagrum

26 § skuldsaneringslagen (2006:548)