Dnr: 131 291377-13/111

Avgörande

Hovrättens för Nedre Norrland beslut 2006-09-15 i mål Ö Ä 752-06

Saken

I ett ärende om företagsrekonstruktion hade rekonstruktören överlåtit gäldenärsbolagets verksamhet till ett annat bolag. Avsikten var att gäldenärsbolaget därefter skulle träffa en ackordsuppgörelse med sina borgenärer. En borgenär begärde att företagsrekonstruktionen skulle upphöra. Borgenären motiverade sin begäran med att målsättningen i rekonstruktionsärendet inte var att rekonstruera gäldenärsbolagets verksamhet utan i stället att avveckla den. Företagsrekonstruktion skulle, enligt borgenären, medföra att en sannolik konkurs senarelades och att förmånsrätt och andra förhållande därmed rubbades.

Hovrätten hänvisade till ett förarbetsuttalande om att huvudsaken med en rekonstruktion är att rörelsen kan fortsätta i en eller annan form utan konkurs. Om detta sker genom exempelvis överlåtelse av rörelsen eller på annat sätt är i och för sig av underordnad betydelse.

Hovrätten beslöt att företagsrekonstruktionen skulle få fortsätta.

Skatteverkets kommentar

En företagsrekonstruktion kan innebära dels att verksamheten förändras i sak (strukturell rekonstruktion), dels att gäldenären söker en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna (finansiell rekonstruktion). Oavsett graden av strukturell eller finansiell rekonstruktion krävs det att verksamheten fortsätter, dock inte nödvändigtvis hos gäldenärsföretaget. Det viktiga är att verksamheten kan fortsätta i någon form utan konkurs. Antingen kan verksamheten fortsätta i regi av gäldenärsbolaget (gäldenärsrekonstruktion). Eller så kan verksamheten fortsätta i regi av en annan juridisk person. I båda fallen är rekonstruktion möjlig.

Lagrum

4 kap. 7 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion