Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 291423-14/111

Kammarrättens i Stockholm dom 2008-06-19 i mål 7564-06

Saken

Skatteverket har med stöd av skattebetalningslagen (SBL) ansetts ha rätt att under en företagsrekonstruktion avräkna överskjutande ingående mervärdesskatt (ö-moms) mot en restförd skattekontoskuld som uppkommit före ansökan om rekonstruktion, oberoende av det kvittningsförbud som gällt enligt lagen om företagsrekonstruktion (FrekL).

Skatteverkets kommentar

Enligt 16 kap 9 § SBL ska ett inbetalt belopp räknas av från den skatteskyldiges sammanlagda skatteskuld enligt SBL, oberoende av vad den skattskyldige begärt. Av 2 kap 21 § FrekL framgår att kvittning under en företagsrekonstruktion förutsätter att båda fordringarna är uppkomna vid tidpunkten för ansökan om rekonstruktion.

Ett aktiebolag blev den 14 april 2003 föremål för företagsrekonstruktion. Bolaget hade då uppkomna skatteskulder om 102 014 kr.  Till följd av den s.k. frysningsprincipen underlät bolaget att betala dessa skatter, vilket orsakade ett underskott på skattekontot. Underskottsbeloppet restfördes i början av juni 2003. I mars 2004 redovisade bolaget ö-moms med 28 225 kr. Detta ledde till ett periodöverskott på skattekontot, som vid avstämningen i början av april 2004 avräknades mot det restförda underskottet.

Bolaget begärde hos Skatteverket att ö-momsen skulle betalas ut. Skatteverket avslog bolagets begäran och hänvisade till 16 kap. 7 och 9 §§ SBL.  Bolaget överklagade till länsrätten och yrkade att Skatteverkets beslut skulle undanröjas samt att frågan om avräkning skulle prövas enligt avräkningslagen (1985:146), i första hand hos KFM och i andra hand hos Skatteverket. I tredje hand yrkade bolaget att få utbetalat ett belopp motsvarande det avräknade periodöverskottet.

Länsrätten avslog bolagets överklagande. Någon grund för att tillämpa avräkningslagen ansågs inte föreligga. Med beaktande av den restförda posten fanns det nämligen inte något totalt överskjutande belopp på skattekontot att återbetala. Någon grund för utbetalning av periodöverskottet i mars 2004 ansågs heller inte föreligga. För detta krävdes att avräkningen mot den restförda skatten var felaktig. I den delen gjorde länsrätten bedömningen att bestämmelserna i SBL skulle tillämpas framför reglerna om kvittningsbegränsning i FrekL, på samma sätt som avräkningslagen i praxis getts företräde framför konkurslagen (se härom numera NJA 2006 s. 592).

Bolaget klagade vidare till kammarrätten, som delade länsrättens bedömningar och därmed avslog överklagandet. Regeringsrätten beslutade den 22 maj 2009 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5646-08). Kammarrättens avgörande stod därmed fast.

--------------

Kammarrättsavgörandet överensstämmer med Skatteverkets ställningstagande i en styrsignal 2005-09-12, dnr 131 487026-05/111.

Lagrum

16 kap. 7 och 9 §§ skattebetalningslagen (1997:483)

2 kap. 21 §  och 3 kap. 3 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion