Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 289454-14/111

Hovrättens för Nedre Norrland beslut 2008-06-10 i mål Ö 734-07

Saken

Kronofogdemyndigheten (KFM) har först betalningssäkrat och därefter utmätt gäldenärens andel i två skogsfastigheter. En tredje man har överklagat KFM:s beslut och påstått att hon före verkställigheten har köpt fastighetsandelarna av gäldenären. Överklagandena har lämnats utan bifall. Tredje man har därefter, utan stämningsföreläggande enligt utsökningsbalken, väckt talan mot utmätningsborgenären staten. Tredje man har yrkat att hon ska förklaras ha bättre rätt till de utmätta fastighetsandelarna.

Under tiden som tvistemålet varit föremål för förberedelse vid tingsrätten har, på begäran av övriga andelsägare, fastigheterna sålts enligt lagen om samäganderätt. Tingsrätten har då avvisat tredje mannens talan. Tingsrättens avvisningsbeslut har fastställts av hovrätten.

Högsta domstolen har 2008-10-15, mål Ö 3093-08, inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.

Skatteverkets kommentar

Det är möjligt för tredje man att väcka talan om bättre rätt till utmätt egendom även om inte något föreläggande enligt 4 kap. 20 § utsökningsbalken har meddelats. Har egendomen sålts är sådan talan inte längre möjlig. Det torde däremot inte vara hinder för tredje man att väcka talan mot utmätningsborgenären och göra anspråk på det belopp utmätningsborgenären fått betalt genom utmätningen.

Lagrum

Art. 13 Europakonventionen

4 kap 20 och 26  §§ utsökningsbalken (1981:774)