beslutade den 16 juni 2008.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2011:4.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2009 och därefter vid fastighetstaxering till och med år 2011. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:6) om värderingen vid förenklad fastighetstaxering av småhusenheter 2006.

Bilagan med riktvärdekarta S finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor.