Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet), Mervärdesskatt

Datum: 2014-06-19

Dnr: 131 222275-14/111

Nytt 2017-01-01

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagande Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation, dnr 131 519171-16/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att den nuvarande avdragsbegränsningen för mervärdesskatt på utgifter för lunch, middag eller supé i samband med representation inte ska tillämpas i den mån avdragsbegränsningen innebär en inskränkning av avdragsrätten eller rätten till återbetalning i förhållande till vad som har gällt sedan den 1 januari 1995 och samtidigt är i strid med standstill-klausulen i artikel 176 i rådets direktiv 2006/112/EG, mervärdesskattedirektivet (Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation 20140619, dnr 131 222261-14/111). Det innebär att avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgifter i vissa fall får beräknas på ett högre underlag än de avdragsramar som gäller vid inkomstbeskattningen. De underlag som kan tillämpas framgår av ställningstagandet Underlag för beräkning av avdrag för mervärdesskatt vid representation (Skatteverket 201406-19, dnr 131 222269-14/111).

Med anledning av de bedömningar som görs i de ovan nämnda ställningstagandena har Skatteverket sett över ett tidigare ställningstagande om beräkningen av avdraget för mervärdesskatt. Översynen har medfört nya schabloner för de underlag som avdraget för mervärdesskatt kan beräknas på. Det tidigare ställningstagandet Avdrag för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation (Skatteverket 2012-05-31, dnr 131 210591-12/111) upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2012 är skattesatsen för restaurang- och cateringtjänster 12 procent med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl. Skattesatsen för spritdrycker, vin och starköl är 25 procent.

Om en beskattningsbar person som har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt i samband med representation har haft kostnader för en restaurang- eller cateringtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl får avdraget beräknas utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl. Den andel av underlaget som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive spritdrycker, vin och starköl vid varje representationstillfälle.

Skatteverket anser att en sådan beskattningsbar person får välja att i stället beräkna avdraget enligt en schablon. Den valmöjligheten gäller under förutsättning att kostnaderna minst uppgår till de nedan angivna underlagen och att den debiterade mervärdesskatten minst uppgår till schablonbeloppet per person och måltid. Om avdraget ska beräknas på ett underlag som uppgår till

  • 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid vid extern representation kan den beskattningsbara personen få avdrag med skäliga 46 kr per person och måltid. Spritdrycker och vin får inte ingå i detta underlag.
  • 200 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid vid intern representation kan den beskattningsbara personen få avdrag med skäliga 31 kr per person och måltid. Spritdrycker och vin får inte ingå i detta underlag.
  • 180 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid enligt de regler som gällde 1996 kan den beskattningsbara personen få avdrag med skäliga 28 kr per person och måltid. Spritdrycker och vin får då ingå i underlaget.

Om ett företag som inte har avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, i samband med representation har haft kostnader för en restaurang- eller cateringtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan företaget, enligt Skatteverkets uppfattning, vid inkomstbeskattningen få kostnadsavdrag för 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den debiterade mervärdesskatten är minst 14 kr per person. Företaget får i stället välja att dra av 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt beräknat utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl.

Kommuner, landsting, kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (i ställningstagandet kommuner) kan ha rätt till ersättning för mervärdesskatt på en måltidsutgift i samband med representation enligt lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (2005:807), LEMK. Om en sådan utgift avser en restaurang- eller cateringtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan kommunen enligt Skatteverkets uppfattning få ersättning med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den debiterade mervärdesskatten är minst 14 kr per person. Kommunen får i stället välja att beräkna sin rätt till ersättning utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl.

2 Frågeställning

Mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringstjänster sänktes den 1 januari 2012 från 25 procent till 12 procent. Skatteverket tog då ställning till hur avdraget för mervärdesskatt ska beräknas om en måltidsutgift avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl (Skatteverket 2012-05-31, dnr 131 210591-12/111).

Skatteverket anser att den nuvarande avdragsbegränsningen för mervärdesskatt på utgifter för lunch, middag eller supé i samband med representation inte ska tillämpas i den mån den innebär en inskränkning av avdragsrätten i förhållande till vad som har gällt sedan den 1 januari 1995 och samtidigt är i strid med standstill-klausulen i mervärdesskattedirektivet. Det innebär att avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgifter i vissa fall kan beräknas på ett högre underlag än de avdragsramar som gäller vid inkomstbeskattningen (Skatteverket 201406-19, dnr 131 222261-14/111 och 131 222269-14/111). Skatteverket har med anledning av den ändrade tillämpningen av avdragsbegränsningen sett över det tidigare ställningstagandet från 2012-05-31. Översynen har medfört nya schabloner för de underlag som avdraget för mervärdesskatt kan beräknas på. Det tidigare ställningstagandet Avdrag för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation (Skatteverket 2012-05-31, dnr 131 210591-12/111) upphör att gälla.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen m.m.

Mervärdesskatt ska normalt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML).

Vid omsättning av restaurang- och cateringtjänster ska mervärdesskatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget. Mervärdesskatt ska dock tas ut med 25 procent på den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl (7 kap. 1 § andra stycket ML).

Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen (8 kap. 9 § första stycket 2 ML).

En beskattningsbar person som har en verksamhet som inte medför skattskyldighet enligt ML kan under vissa förutsättningar i stället ha rätt till återbetalning enligt 10 kap. ML (10 kap. 1-3, 9 och 11-12 §§ ML).

Kommun, landsting, kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (i ställningstagandet kommuner) har rätt till ersättning för ingående skatt som inte får dras av enligt ML eller för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt ML (2 § LEMK). Vid utbetalning av sådan ersättning tillämpas bl.a. bestämmelserna i 8 kap. 9 § första stycket 2 ML (4 § LEMK).

Kammarrätten har funnit att avdragsrätten för mervärdesskatt på utgifter i samband med demonstrationer och visningar har begränsats i förhållande till vad som gällde vid tidpunkten för Sveriges inträde i Europeiska unionen. De nuvarande svenska reglerna såsom de tillämpades av Skatteverket ansågs därför stå i strid med den s.k. standstill-klausulen i artikel 176 i mervärdesskattedirektivet (KRNG 2013-09-20, mål nr 24-12). Skatteverket har redogjort för sin syn på kammarrättsdomen och i vilken omfattning avdragsbegränsningen för representation kan tillämpas (Skatteverket 2014-06-19, dnr 131 222261-14/111 och 131 222269-14/111).

3.2 Inkomstskattelagen m.m.

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML (16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL).

Ett tidigare avdragsförbud för spritdrycker och vin slopades i samband med en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1996. Av förenklingsskäl skulle då även spritdrycker och vin få ingå i avdragsramen för lunch, middag eller supé. I samband med lagstiftningsärendet uttalade skatteutskottet att avdragsramen till huvudsaklig del bör användas för att täcka kostnaderna för mat (bet. 1995/96:SkU20 s. 48).

4 Bedömning

4.1 Förutsättningar för avdrag

Enligt mervärdesskattelagen får avdrag inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 § IL. Därför medges avdrag för ingående mervärdesskatt endast om den avser utgifter för representation eller liknande ändamål som ligger inom ramen för vad som är avdragsgillt vid inkomstbeskattningen. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Enligt Skatteverkets uppfattning ska den avdragsbegränsning för mervärdesskatt på utgifter för måltider i samband med representation som gäller för beskattningsbara personer inte tillämpas i den mån den innebär en inskränkning av rätten till avdrag för mervärdesskatt i förhållande till vad som har gällt sedan den 1 januari 1995 och samtidigt är i strid med standstill-klausulen i mervärdesskattedirektivet (Skatteverket 2014-06-19, dnr 131 222261-14/111).

En beskattningsbar person som har en verksamhet som inte medför skattskyldighet enligt ML kan under vissa förutsättningar i stället ha rätt till återbetalning enligt 10 kap. ML. Vad som i detta ställningstagande sägs om avdrag och avdragsrätt enligt ML gäller i tillämpliga delar också vid rätt till återbetalning enligt 10 kap. ML.

Vid inkomstbeskattningen är beloppsramen för lunch, middag eller supé i lagtexten angiven till 90 kr per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del mervärdesskatten inte ska dras av eller återbetalas enligt ML.

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten (16 kap. 2 § IL). I det följande förutsätts att måltidsutgifterna har ett sådant samband.

I Skatteverkets meddelande, SKV M 2004:4 finns information om de regler som gäller för avdrag för utgifter för representation m.m. vid inkomstbeskattningen.

4.2 Olika skattesatser

Från och med den 1 januari 2012 är skattesatsen för restaurang- och cateringtjänster 12 procent med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl. Skattesatsen för spritdrycker, vin och starköl är 25 procent.

Det tidigare avdragsförbudet för spritdrycker och vin togs bort i förenklande syfte. Från och med den 1 januari 2012 gäller olika skattesatser för mat respektive spritdrycker, vin och starköl. Att då beräkna avdraget för mervärdesskatt utifrån faktiska kostnader kan medföra ett omfattande administrativt merarbete för företagen. Skatteverket anser därför att en förenklad beräkning får tillämpas. När det tidigare avdragsförbudet för spritdrycker och vin togs bort uttalade skatteutskottet att avdragsramen för lunch, middag eller supé till huvudsaklig del bör användas för att täcka kostnader för mat. Mot bakgrund av detta uttalande anser Skatteverket att det vid beräkningen av avdraget för mervärdesskatt på en utgift som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan tillämpas en schablon beräknad på att underlaget till huvudsaklig del avser kostnader för mat. Det förekommer att en måltidsutgift som ett företag har haft i samband med representation har köpts in som en del i ett sammansatt tillhandahållande och att detta i sin helhet ska beskattas med en skattesats. Avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften ska då beräknas enligt den skattesats som gäller för det sammansatta tillhandahållandet.

4.3 Avdraget för mervärdesskatt

4.3.1 Allmänt om underlaget för beräkningen

Enligt Skatteverkets uppfattning får avdraget för mervärdesskatt på utgifter för lunch, middag eller supé i samband med representation och på utgifter i samband med demonstrationer och visningar beräknas på ett underlag som högst motsvarar de avdragsramar som gällde inkomstskattemässigt för utgifter under 1995.

Skatteverket anser att spritdrycker och vin inte får ingå i underlaget när avdraget för mervärdesskatt beräknas på underlag som motsvarar de avdragsramar som gällde enligt rekommendationerna för 1995. Utgifter för starköl får ingå i underlaget (Skatteverket 201406-19, dnr 131 222269-14/111).

Alternativt får avdraget för mervärdesskatt vid ett representationstillfälle beräknas enligt de regler som gällde från och med den 1 januari 1996. Spritdrycker och vin får då ingå i underlaget (se avsnitt 4.3.4).

4.3.2 Vid extern representation

En beskattningsbar person som har utgifter för lunch, middag eller supé i samband med extern representation kan högst få avdrag för mervärdesskatten på ett underlag som uppgår till 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att den beskattningsbara personen i sin verksamhet har avdragsrätt för mervärdesskatt. Spritdrycker och vin får inte ingå i detta underlag.

På en restaurangtjänst som avser mat och alkoholfri måltidsdryck ska mervärdesskatt utgå med 12 procent. För en sådan måltid i samband med extern representation medges vid mervärdesskatteredovisningen då avdrag med högst 36 kr (12 % x 300 kr) per person och måltid.

Om en restaurangtjänst avser både mat och starköl är skattesatsen för maten 12 procent och skattesatsen för starköl 25 procent. Underlaget på högst 300 kr ska då anses avse både mat och starköl. Hur stor del av beloppet som avser mat respektive starköl ska bestämmas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för respektive del vid varje representationstillfälle. Avdrag kan högst medges med 12 procent på den del av 300 kr som kan anses avse mat samt med 25 procent på den del av 300 kr som kan anses avse starköl per person och måltid.

Skatteverket anser dock att en beskattningsbar person vid beräkningen av avdraget för mervärdesskatt på en kostnad som avser både mat och starköl får tillämpa en schablon beräknad på att underlaget till huvudsaklig del avser kostnader för mat. De beskattningsbara personer som har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan då få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 46 kr per person och måltid vid extern representation. Detta gäller under förutsättning

  • att måltidsutgiften är minst 300 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid,
  • att den förvärvade restaurang- eller cateringtjänsten avser både mat och starköl och
  • att den debiterade mervärdesskatten är minst 46 kr per person och måltid.

Om avdraget beräknas enligt denna schablon behöver någon fördelning utifrån faktiska kostnader för mat respektive starköl inte ske.

Om en måltidsutgift ingår i ett förvärv av ett sammansatt tillhandahållande som i sin helhet ska beskattas med 25 procent kan avdrag för mervärdesskatt på måltid i samband med extern representation medges med högst 75 kr (25 % x 300 kr) per person och måltid.

4.3.3 Vid intern representation

En beskattningsbar person som har utgifter för lunch, middag eller supé i samband med intern representation kan högst få avdrag för mervärdesskatten på ett underlag som uppgår till 200 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att den beskattningsbara personen i sin verksamhet har avdragsrätt för mervärdesskatt. Spritdrycker och vin får inte ingå i detta underlag.

På en restaurangtjänst som avser mat och alkoholfri måltidsdryck ska mervärdesskatt utgå med 12 procent. För en sådan måltid i samband med intern representation medges vid mervärdesskatteredovisningen då avdrag med högst 24 kr (12 % x 200 kr) per person och måltid.

Om en restaurangtjänst avser både mat och starköl är skattesatsen för maten 12 procent och skattesatsen för starkölet 25 procent. Underlaget på högst 200 kr ska då anses avse både mat och starköl. Hur stor del av beloppet som avser mat respektive starköl ska bestämmas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för respektive del vid varje representationstillfälle. Avdrag kan högst medges med 12 procent på den del av 200 kr som kan anses avse mat samt med 25 procent på den del av 200 kr som kan anses avse starköl per person och måltid.

Skatteverket anser dock att en beskattningsbar person vid beräkningen av avdraget för mervärdesskatt på en måltidsutgift som avser både mat och starköl får tillämpa en schablon beräknad på att underlaget till huvudsaklig del avser kostnader för mat. De beskattningsbara personer som har avdragsrätt för mervärdesskatt kan då få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 31 kr per person och måltid vid intern representation. Detta gäller under förutsättning

  • att måltidsutgiften är minst 200 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid,
  • att den förvärvade restaurang- eller cateringtjänsten avser både mat och starköl och
  • att den debiterade mervärdesskatten är minst 31 kr per person och måltid.

Om avdrag beräknas enligt denna schablon behöver någon fördelning utifrån faktiska kostnader för mat respektive starköl inte göras.

Om en måltidsutgift ingår i ett förvärv av ett sammansatt tillhandahållande som i sin helhet ska beskattas med 25 procent kan avdrag för mervärdesskatt på måltid i samband med intern representation medges med högst 50 kr (25 % x 200 kr) per person.

4.3.4 Alternativ beräkning enligt de regler som gällde 1996

Alternativt kan avdraget för mervärdesskatt vid ett representationstillfälle beräknas enligt de regler som gällde från och med den 1 januari 1996. Spritdrycker och vin får då ingå i underlaget och avdraget för mervärdesskatt på en måltidsutgift ska beräknas på ett underlag som uppgår till högst 180 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid. Detta gäller både vid extern och vid intern representation.

Om en beskattningsbar person som har haft utgifter för en restaurang- eller cateringtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl väljer att beräkna sitt avdrag för mervärdesskatt enligt de regler som gällde 1996 kan avdraget beräknas utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl. Den andel av underlaget som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl vid varje representationstillfälle.

Skatteverket anser att en sådan beskattningsbar person i stället får välja att beräkna avdraget enligt en schablon. En beskattningsbar person som har haft utgifter för en restaurang- eller cateringtjänst i samband med extern eller intern representation kan då få avdrag med skäliga 28 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 180 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den debiterade mervärdeskatten är minst 28 kr per person.

4.4 Avdrag vid inkomstbeskattningen

Ett företag som i sin verksamhet inte har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan vid inkomstbeskattningen även få avdrag för mervärdesskatten på avdragsramen. Avdragsramen är vid inkomstbeskattningen 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid. På en restaurangtjänst som avser mat och alkoholfri måltidsdryck ska mervärdesskatt utgå med 12 procent. För en sådan måltid kan företaget vid inkomstbeskattningen få avdrag med högst 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt med högst 10,80 kr (12 % x 90 kr) per person och måltid.

Om företaget har haft kostnader för en restaurang- eller cateringtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan det, enligt Skatteverkets uppfattning, vid inkomstbeskattningen få avdrag för 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den debiterade mervärdesskatten är minst 14 kr. Företaget får dock i stället välja att dra av 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt beräknat utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl. Den andel av 90 kr som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive spritdrycker, vin och starköl vid varje representationstillfälle.

Om en måltidsutgift ingår i ett förvärv av ett sammansatt tillhandahållande som i sin helhet ska beskattas med 25 procent kan tillägget för mervärdesskatt uppgå till högst 22,50 kr (25 % x 90 kr) per person.

4.5 Rätt till ersättning för mervärdesskatt

En kommun kan ha rätt till ersättning för mervärdesskatt på utgifter för måltid i samband med representation som har samband med en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt ML (2 § LEMK). Rätt till ersättning finns då för högst mervärdesskatten på den avdragsram som gäller vid inkomstbeskattningen, 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid (Skatteverket 2014-06-19, dnr 131 222261-14/111). På en restaurangtjänst som avser mat och alkoholfri måltidsdryck ska mervärdesskatt utgå med 12 procent. För en sådan måltid kan en kommun högst få ersättning med 10,80 kr (12 % x 90 kr) per person.

Om en restaurangtjänst avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan kommunen enligt Skatteverkets uppfattning få ersättning med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den debiterade mervärdesskatten är minst 14 kr per person. Kommunen kan i stället välja att beräkna sin rätt till ersättning utifrån faktiska kostnader. Den andel av 90 kr som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive spritdrycker, vin och starköl vid varje representationstillfälle.

Om en måltidsutgift ingår i ett förvärv av ett sammansatt tillhandahållande som i sin helhet ska beskattas med 25 procent kan kommunen få ersättning för mervärdesskatt på måltid i samband med representation med högst 22,50 kr (25 % x 90 kr) per person.

4.6 Exempel

1. Lunch med alkoholfri dryck

X AB har i samband med en affärsförhandling, extern representation, haft kostnader för lunch med totalt 450 kr för tre personer. Kostnaden avser mat och alkoholfri måltidsdryck. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 12 procent. Av totalbeloppet, 450 kr, avser därför 48,20 kr (10,71 % av 450 kr) mervärdesskatt. X AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Kostnaden för lunchen understiger 300 kr exklusive mervärdesskatt per person. X AB har rätt till avdrag för hela den debiterade mervärdesskatten, dvs. 48,20 kr. Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). Återstående del av måltidsutgiften, 131,80 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

2. Middag med starköl – tillämpning av en schablon

Y AB har i samband med en affärsförhandling, extern representation, haft kostnader för middag med totalt 1758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för starköl är 600 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Y AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Y AB kan få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 46 kr per person. I det nu aktuella fallet har bolaget därför rätt att dra av mervärdesskatt med 138 kr. Y AB behöver då inte göra någon beräkning utifrån faktiska kostnader för mat respektive starköl. Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). Återstående del av måltidsutgiften, 1350 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

3. Middag med starköl - fördelning utifrån faktiska kostnader

Z AB har i samband med en affärsförhandling, extern representation, haft kostnader för middag med totalt 1758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för starköl är 600 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Z AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Z AB vill inte tillämpa schablonen vid beräkning av avdraget för mervärdesskatt. Bolaget väljer i stället att beräkna avdraget utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive starköl. Av den totala kostnaden exklusive mervärdesskatt avser 60 procent (900/1500) mat och 40 procent (600/1500) starköl. Avdrag för mervärdesskatt kan medges med högst mervärdesskatten på ett underlag som uppgår till 900 kr exklusive mervärdesskatt (300 kr x 3). Av detta belopp ska 540 kr (60 % av 900 kr) anses avse mat och 360 kr (40 % av 900 kr) anses avse starköl. Bolaget har därför avdragsrätt för mervärdesskatt med 12 % på 540 kr och 25 % på 360 kr, alltså totalt med 154,80 kr. Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). Återstående del av måltidsutgiften, 1333,20 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

4. Middag med vin – beräkning enligt de regler som gällde 1996

Q AB har i samband med en affärsförhandling, extern representation, haft kostnader för middag med totalt 879 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 450 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för vin är 300 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 129 kr (12 % på 450 kr och 25 % på 300 kr). Q AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Om avdraget för mervärdesskatt beräknas enligt schablon och enligt de regler om gällde 1996 kan Q AB få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 28 kr per person. I det nu aktuella fallet har bolaget därför rätt att dra av mervärdesskatt med 84 kr. Q AB behöver då inte göra någon beräkning utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). Återstående del av måltidsutgiften, 525 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

Q AB kan i stället välja att beräkna avdraget för mervärdesskatt utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Av den totala kostnaden exklusive mervärdesskatt avser 60 procent (450/750) mat och 40 procent (300/750) vin. Avdrag för mervärdesskatt kan medges med högst mervärdesskatten på ett underlag som uppgår till 540 kr exklusive mervärdesskatt (180 kr x 3). Av detta belopp ska 324 kr (60 % av 540 kr) anses avse mat och 216 kr (40 % av 540 kr) anses avse vin. Bolaget har därför avdragsrätt för mervärdesskatt med 12 % på 324 kr och 25 % på 216 kr, alltså totalt med 92,88 kr. Återstående del av måltidsutgiften, 516,12 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

5. Middag med vin. Bolaget saknar avdragsrätt för mervärdesskatt.

Å AB har vid ett representationstillfälle haft kostnader för middag med totalt 1758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för vin är 600 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Å AB har en verksamhet som inte medför avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr) med tillägg för den mervärdesskatt som avser detta belopp (till den del mervärdesskatten inte ska dras av eller återbetalas enligt ML). Å AB kan få avdrag för 90 kr med tillägg för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person. I det nu aktuella fallet har bolaget därför rätt att, vid inkomstbeskattningen, få avdrag för 270 kr plus 42 kr, dvs. totalt 312 kr för detta representationstillfälle. Å AB behöver då inte göra någon beräkning utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Återstående del av måltidsutgiften blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

Å AB kan som alternativ vid inkomstbeskattningen dra av 270 kr med ett tillägg för mervärdesskatten på beloppet beräknat utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Avdraget skulle då uppgå till 270 kr plus 46,44 kr (12 % x 162 kr + 25 % x 108 kr), dvs. totalt 316,44 kr.