Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2014-06-03

Dnr: 131 321439-14/111

Nytt: 2020-06-01

Detta ställningstagande har upphävts genom ställningstagandet Gas som för en godkänd lagerhållares räkning anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark, dnr 8-295211.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att avseende gas som förts in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet ska följande gälla vid tillämpningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). En godkänd lagerhållare ska via denna koppling anses ha fört in de mängder av respektive gaskomponent som lagerhållaren förvärvat i ett annat land och som utanför Sverige matats in på naturgassystemet om

- förvärvet föranlett att motsvarande mängd gas för lagerhållarens räkning förts in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet, och

- lagerhållaren har ingått avtal om rätt att utnyttja kapacitet i naturgassystemet för transport av motsvarande mängd gas från inmatningsplatsen utanför Sverige in på det svenska naturgasnätet.

Med motsvarande mängd gas avses samma volym vid samma temperatur och tryck.

2 Frågeställning

Naturgasnät i flera länder, däribland Sverige och Danmark, är sammankopplade med varandra till ett ¬system av naturgasnät (i detta dokument benämnt naturgassystemet). Strukturen för handel med och transport av gas inom naturgassystemet gör det möjligt att av gasproducenter eller mellanhänder köpa olika typer av gas som matas in på naturgassystemet och sedan ta ut gas vid den uttagspunkt på naturgassystemet där man har behov av gas.

Gasen i ett naturgasnät utgörs av den gas som matats in på gasnätet av en eller flera olika aktörer och kan bestå av olika komponenter, t.ex. naturgas och biogas. Hur stor andel som respektive gaskompo¬nent utgör av gasen i gasnätet kan variera över tid och på olika delar av gasnätet. Gasköparen kan vara en förbrukare eller en mellanhand som sedan säljer gasen vidare till en förbrukare eller till en annan mellanhand. Gasköparna ingår avtal med olika aktörer om rätt att utnyttja kapacitet i de olika delarna av naturgassystemet för transport av gas från inmatningsplatsen till uttagsplatsen.

Det går inte att fastställa exakt vilken gas som förs in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet och inte heller exakt vilken gas som matas ut vid en viss uttagspunkt på den svenska delen av gasnätet.

Fråga har uppkommit om vilken gas en godkänd lagerhållare vid tillämpningen av LSE ska anses ha fört in till Sverige när omständigheterna är följande. Lagerhållaren har av en säljare i ett annat land köpt biogas och naturgas som utanför Sverige matats in på naturgassystemet. Gas i motsvarande mängd har med anledning av förvärvet för lagerhållarens räkning förts in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet.

3 Gällande rätt m.m.

Den som godkänts som lagerhållare enligt 4 kap. 15 § LSE är skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt på vissa bränslen, bl.a. naturgas och biogas (4 kap. 12 § 1 LSE). För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten bl.a. när lagerhållaren förbrukar sådana bränslen eller levererar sådana bränslen till en köpare som inte är godkänd lagerhållare (5 kap. 3 § 3 LSE).

Om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena. Den skattskyldige får utifrån avtal eller vid egenförbrukning fördela vart och ett av bränslena mellan olika användningsområden. Bränslen som inte har fördelats utifrån avtal eller vid egenförbrukning ska av den skattskyldige fördelas mellan olika användningsområden i förhållande till den andel av de bränslen som tillförts rörledningen av den skattskyldige eller för hans räkning (2 kap. 2 a § LSE).

I förarbetena till 2 kap. 2 a § LSE uttalas följande:

”Uttrycket beräkningen av skatt har en vidare innebörd än själva skattesatserna och omfattar hela beskattningsordningen, som t.ex. avdragsmöjligheter. En av dessa är rätten till avdrag för skatt på biogas enligt 7 kap. 4 §.

När skattskyldigheten inträder för bränslena regleras i 5 kap. 3 § 3. De bränslemängder som den skattskyldige redovisar i sin deklaration måste motsvara de bränslemängder som den skattskyldige själv matat in i rörledningen eller någon annan tillfört rörledningen för den skattskyldiges räkning.” (prop. 2009/10:144 s. 35)

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning. När fråga är om biogas för transportändamål gäller denna avdragsrätt endast om vissa villkor är uppfyllda. Denna rätt till avdrag regleras i 7 kap. 4 § LSE och omfattar endast biogas.

4 Bedömning

För en godkänd lagerhållare inträder skattskyldigheten inte vid den tidpunkt då gasen förs in till Sverige utan skjuts upp till en senare tidpunkt enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 § 3 LSE. Av 2 kap. 2 a § LSE framgår att skatten ska beräknas särskilt för vart och ett av bränslena när både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörled¬ning. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att den särskilda beräkningen omfattar hela beskattningsordningen.

Det kan konstateras att det inte går att fastställa den exakta sammansättningen av den gas som förs in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet eller den gas som matas ut vid en viss uttagspunkt på det svenska naturgas-nätet. Tillämpningen av bestämmelserna i LSE om beskattning av naturgas och biogas som levereras via rörledning måste således ske med utgångspunkt från en skattemässig bedömning.

Skatteverket anser att avseende gas som förts in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet ska följande gälla vid tillämpningen av LSE. En godkänd lagerhållare ska via denna koppling anses ha fört in de mängder av respektive gaskomponent som lagerhållaren förvärvat i ett annat land och som utanför Sverige matats in på naturgassystemet om

- förvärvet föranlett att motsvarande mängd gas för lagerhållarens räkning förts in till Sverige via kopplingen mellan det svenska naturgasnätet och det danska naturgasnätet, och

- lagerhållaren har ingått avtal om rätt att utnyttja kapacitet i naturgassystemet för transport av motsvarande mängd gas från inmatningsplatsen utanför Sverige in på det svenska naturgasnätet.

Med motsvarande mängd gas avses samma volym vid samma temperatur och tryck.