Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2014-05-23

Dnr: 131 182589-14/111

Nytt: 2023-05-03

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-05-03, dnr. 8-2339031.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn daterat 2013-12-16, dnr 131 697209–13/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns en omsättning vid följande utbetalningar från Arbetsförmedlingen:

- Köp av arbetsmarknadsutbildning hos valda utbildningsanordnare (4.6)

- Köp av förberedande utbildning hos valda utbildningsanordnare (4.6)

- Köp av tjänster som jobbcoach, s.k. stöd till kompletterande aktör (4.6)

- Köp av tjänster avseende stöd till vissa nyanlända invandrare, s.k. stöd till Lots (4.6)

Skatteverket anser att det inte finns någon omsättning vid följande utbetalningar från Arbetsförmedlingen:

- Anställningsstöd (4.2.1)

- Anordnarbidrag kopplat till anställning med anställningsstöd (4.2.2)

- Övriga anordnarbidrag (4.3)

- Övrigt stöd kopplat till arbete (4.4)

När projektstöd utbetalas från Arbetsförmedlingen till den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning måste en bedömning göras utifrån den avtalade överenskommelsen i varje enskilt fall för att avgöra om det finns en omsättning (4.5).

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn daterat 2013-12-16, dnr 131 697209–13/111. Det nya ställningstagandet innebär en ändrad bedömning när det gäller anordnarbidrag vid yrkeskompetensbedömning.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått frågor om olika typer av stöd och ersättningar som Arbetsförmedlingen betalar ut till företag inom ramen för sitt uppdrag. Innebär utbetalningarna att företaget omsätter en tjänst, d.v.s. tillhandahåller företaget en tjänst mot ersättning till Arbetsförmedlingen?

I detta ställningstagande behandlas olika typer av stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen och Skatteverket redogör för sin uppfattning om när utbetalningen innebär att företaget tillhandahåller en tjänst mot ersättning. Då Arbetsförmedlingen lämnat justerade förutsättningar till grund för bedömningen har det tidigare ställningstagandet med samma namn daterat 2013-12-16, dnr 131 697209–13/111 arbetats om. Det nya ställningstagandet innebär en ändrad bedömning när det gäller anordnarbidrag vid yrkeskompetensbedömning.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap (1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Med omsättning förstås att en vara överlåts mot ersättning eller att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning (2 kap. 1 § ML).

Vid försäljning av en vara eller tjänst beräknas beskattningsunderlaget med utgångspunkt i ersättningen. I beskattningsunderlaget ska inte ingå någon mervärdesskatt (7 kap. 2 § första stycket och 3 § 1 ML).

Med ersättning förstås allt det som säljaren har fått eller ska få för varan eller tjänsten från köparen eller från tredje part (7 kap. 3 c § första stycket ML).

Motsvarande bestämmelser i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet) finns i artiklarna 2.1 a och c, 14.1, 24.1, 25 och 73.

Ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning ska grunda sig på en avtalssituation mellan den som tillhandahåller tjänsten och köparen (C-16/93, Tolsma, punkt 13-14).

Det måste finnas ett direkt samband mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls, vilket måste kunna uttryckas i pengar och representera ett subjektivt värde, för att ett tillhandahållande av tjänst ska föreligga (154/80, Aardappelenbewaarplaats).

Ersättningen är det som faktiskt erhålls vid tillhandahållandet av varor och tjänster. Ersättningen utgör det subjektiva värdet, d.v.s. vad som faktiskt uppbärs, i varje konkret fall (C-258/95, Fillibeck, punkt 13).

4 Bedömning

4.1 Utgångspunkt för bedömningen

Arbetsförmedlingen gör olika utbetalningar inom ramen för sitt uppdrag för att köpa tjänster, stödja företag och stödja arbetssökande. Dessa utbetalningar kan betecknas som antingen ersättning, bidrag, anslag eller stöd. Det kan vara fråga om t.ex. lönebidrag, anordnarbidrag, stöd till kompletterande aktörer eller särskilt stöd för att starta eget. Oavsett hur utbetalningen betecknas måste en bedömning göras om den utgör en ersättning för en tillhandahållen tjänst, d.v.s. om det är frågan om en omsättning i mervärdesskattelagens mening.

Begreppet omsättning bygger på principen om ett rättsligt avtalsförhållande om prestation och motprestation. För att det ska vara fråga om en omsättning måste det finnas ett direkt samband mellan en tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls. Utbetalningar som inte har ett direkt samband med priset för en tjänst och därmed inte är att anse som en ersättning faller utanför mervärdesskattelagens tillämpningsområde. Det är således det rättsförhållande Arbetsförmedlingen har med den som mottar utbetalningen som avgör om en omsättning finns eller inte.

I det följande ger Skatteverket sin syn på olika typer av utbetalningar från Arbetsförmedlingen och om de innebär att mottagaren tillhandahåller Arbetsförmedlingen en tjänst mot ersättning i mervärdesskattesammanhang.

4.2 Stöd kopplat till anställning

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Inom ramen för målet lämnar Arbetsförmedlingen i vissa fall stöd till arbetsgivare för anställningen. Det kan ske genom olika typer av anställningsstöd som i vissa fall även kan kompletteras med ytterligare stöd för att täcka diverse merkostnader som uppstår på grund av anställningen.

4.2.1 Utbetalning av anställningsstöd

Anställningsstöd har sin grund i ett underliggande anställningsförhållande mellan ett företag och en anställd. Stödet kännetecknas av att det ska underlätta för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden att få ett arbete. Det kan t.ex. vara personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid, är nya i Sverige eller att de på grund av funktionshinder har en nedsatt arbetsförmåga. Stödet täcker en viss del av den anställdes lön och/eller viss del av arbetsgivaravgifterna för den aktuella anställningen.

Exempel på olika typer av anställningsstöd som finns idag är följande.

- Instegsjobb

- Lönebidrag

- Nystartsjobb

- Förstärkt särskilt anställningsstöd

- Offentligt skyddat arbete

- Särskilt anställningsstöd

- Trygghetsanställning

- Utvecklingsanställning

Skatteverket anser att ett anställningsstöd som Arbetsförmedlingen betalar ut till en arbetsgivare inte utgör ersättning för några tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller Arbetsförmedlingen. Det är därför inte frågan om en omsättning i mervärdesskattelagens mening. Mervärdesskatt ska därför inte tas ut på det utbetalda beloppet.

4.2.2 Utbetalning av s.k. anordnarbidrag kopplat till anställning med anställningsstöd

I vissa fall kan en arbetsgivare som anställt en person med anställningsstöd behöva avsätta extra resurser för att handleda den nyanställde eller ge den anställde särskilt stöd eller hjälp t.ex. på grund av funktionshinder eller funktionsnedsättning. Arbetsgivaren kan då få ett extra stöd, s.k. anordnarbidrag, från Arbetsförmedlingen. Anordnarbidrag är ett samlingsnamn för olika typer av ekonomiskt stöd. Anordnarbidraget är i dessa fall tänkt att täcka diverse merkostnader som kan uppkomma för handledning etc. vid anställning och betalas ut med ett fastställt belopp per dag. I vissa fall betalas stödet ut under en begränsad tidsperiod, i andra fall under hela den aktuella anställningsperioden.

Exempel på anordnarbidrag kopplat till anställningen som finns idag är följande.

- Handledararvode vid instegsjobb

- Handledararvode vid förstärkt särskilt anställningsstöd

- Handledararvode vid särskilt anställningsstöd

- Anordnarbidrag vid utvecklingsanställning

- Anordnarbidrag vid trygghetsanställning

Skatteverket anser att det extra stöd (anordnarbidrag) som Arbetsförmedlingen betalar ut till en arbetsgivare för att täcka merkostnader i samband med en anställning inte utgör ersättning för några tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller Arbetsförmedlingen. Det är därför inte frågan om en omsättning i mervärdesskattelagens mening. Mervärdesskatt ska därför inte tas ut på det utbetalda beloppet.

4.3 Övriga utbetalningar av anordnarbidrag

Det förekommer även att Arbetsförmedlingen betalar ut s.k. anordnarbidrag under andra förhållanden än att det är kopplat till en anställning med anställningsstöd. Anordnarbidrag kan betalas ut till företag som anordnar aktiviteter inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det kan röra sig om en sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsprövning eller praktik.

Exempel på denna typ av anordnarbidrag som finns idag är följande.

- Stöd för anordnande av arbetsprövning inom arbetslivsintroduktion

- Stöd för anordnare av sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin

- Stöd för merkostnader till anordnare inom jobb- och utvecklingsgarantin

- Stöd för praktikanordnare som gör bedömning om yrkeslämpligheten i samband med arbetspraktik, s.k. yrkeskompetensbedömning

- Stöd till arbetsgivare för tolkkostnader i samband med utbildning av anställda med syn- eller hörselnedsättning

Ett företag som sysselsätter någon inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin eller erbjuder arbetsprövning kan ansöka om ekonomiskt stöd (anordnarbidrag) från Arbetsförmedlingen för att täcka de kostnader som uppstår för den aktuella aktiviteten. Anordnarbidraget betalas ut med ett fastställt belopp per dag. Det företag som sysselsätter någon i sin verksamhet inom t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin kallas då för anordnare.

En anordnare är i dessa sammanhang ett företag som tar emot och sysselsätter en person inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program utan att anställa personen.

Vissa praktikanordnare utför även yrkeskompetensbedömningar av en arbetssökande. Yrkeskompetensbedömningen utförs av det aktuella företaget i samband med praktiken. Yrkeskompetensbedömning är inget som Arbetsförmedlingen genomför i sin egen verksamhet. Den yrkeskompetensbedömning som sker vid praktiken är inget som Arbetsförmedlingen efterfrågar utan ska ses som en referens som den arbetssökande kan använda sig av i sitt fortsatta arbetssökande. Det är inget som Arbetsförmedlingen behöver för att kunna utföra sin egen verksamhet. Den bedömning som sker kommer Arbetsförmedlingen till del endast om den arbetssökande vill detta och ger sitt medgivande. I de få fall bedömningen används i arbetet med framtagande av den arbetssökandes handlingsplan hos Arbetsförmedlingen så är det således inte för att Arbetsförmedlingen efterfrågar bedömningen i sig eller att den behövs i arbetet utan för att den arbetssökande vill och anser att det vore bra om bedömningen används vid framtagandet av handlingsplanen. Stöd till företag som gör yrkeskompetensbedömning i samband med praktik betalas ut som anordnarbidrag med ett visst fastställt belopp per dag.

Som anordnarbidrag räknar Arbetsförmedlingen även stöd till en arbetsgivare för faktiska tolkkostnader upp till ett visst belopp i samband med utbildning av anställda med syn- eller hörselnedsättning.

För att utbetalningen av anordnarbidrag ska bedömas som en omsättning måste det finnas ett direkt samband mellan mottaget anordnarbidrag och en tjänst som företaget i fråga tillhandahåller Arbetsförmedlingen.

Skatteverket anser att de anordnarbidrag som nämns som exempel i detta avsnitt inte utgör ersättning för några tjänster som företaget tillhandahåller Arbetsförmedlingen. Det är därför inte frågan om en omsättning i mervärdesskattelagens mening. Mervärdesskatt ska därför inte tas ut på det utbetalda beloppet.

4.4 Utbetalning av övrigt stöd kopplat till arbete

Arbetsförmedlingen betalar även ut andra typer av stöd för att hjälpa och underlätta för enskilda företag och anställda som kan ha särskilt behov av stöd eller hjälpmedel för att kunna utföra sitt arbete.

Exempel på övrigt stöd kopplat till arbete som finns idag är följande.

- Stöd till personligt biträde

- Stöd till arbetshjälpmedel

- Särskilt stöd till näringshjälp

Kännetecknade för denna typ av stöd är att de utbetalas till företag med anställda som har någon typ av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Även enskilda företagare som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan få stöd. Stöden avser kostnader för personligt biträde eller inköp av olika typer av hjälpmedel som den anvisade personen behöver för utförandet av arbetsuppgifterna och för att klara sitt arbete men även för att underlätta vid start av eget företag.

Skatteverket anser att denna typ av stöd som Arbetsförmedlingen betalar ut till en enskild företagare eller till ett företag för deras anställda inte utgör ersättning för några tjänster som mottagaren tillhandahåller Arbetsförmedlingen. Det är därför inte frågan om en omsättning i mervärdesskattelagens mening. Mervärdesskatt ska därför inte tas ut på det utbetalda beloppet.

4.5 Utbetalning av projektstöd

Den som i samverkan med Arbetsförmedlingen anordnar ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning kan få ett projektstöd. Kännetecknande för denna typ av projekt är att de ska ha en sådan inriktning att det stärker enskildas möjligheter att få och behålla ett arbete. Projektets insatser ska ske i samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden och vara av sådant slag att det inte kan anordnas inom ramen för andra arbetsmarknadspolitiska program. Projektet får dock inte strida mot bestämmelserna i andra program.

För att avgöra om det finns en omsättning så måste en bedömning göras utifrån den avtalade överenskommelsen i varje enskilt projekt. För att det ska vara fråga om en omsättning krävs att en tjänst tillhandahålls Arbetsförmedlingen och att tjänsten har ett direkt samband med det utbetalade stödet och där stödet kan anses motsvara det direkta motvärdet för tjänsten. Skatteverket anser att omständigheter som talar för att det finns ett tillhandahållande av tjänst mot ersättning till Arbetsförmedlingen vid denna typ av projekt är att följande fyra kriterier är uppfyllda.

- Uppdraget är specificerat.

- Syftet med projektet omfattar tillhandahållande som ligger inom ramen för Arbetsförmedlingens eget verksamhetsuppdrag och därmed används av myndigheten i dess egen verksamhet. Exempelvis genom att motsvarande tjänster även tillhandahålls av eller skulle kunna tillhandahållas av Arbetsförmedlingen i egen regi.

- Mottagaren har erhållit ersättning i konkurrens med andra som kan tillhandahålla motsvarande slag av tjänster.

- Arbetsförmedlingen har rätt till ekonomisk gottgörelse om den tillhandahållna tjänsten är bristfälligt utförd m.m.

4.6 Arbetsförmedlingens köp av tjänster

Arbetsförmedlingen köper även olika typer av tjänster från företag. Det som kännetecknar dessa tjänster är att det rör sig om upphandlade tjänster som används som stöd eller komplement för Arbetsförmedlingen i dess egen verksamhet. Men Arbetsförmedlingen kan även genom upphandlingen ha lagt ut en viss del av sin egen verksamhet på andra företag.

Exempel på upphandlade tjänster är följande.

- Köp av arbetsmarknadsutbildning hos valda utbildningsanordnare

- Köp av förberedande utbildning hos valda utbildningsanordnare

- Köp av tjänster som jobbcoach, s.k. stöd till kompletterande aktör

- Köp av tjänster avseende stöd till vissa nyanlända invandrare, s.k. stöd till Lots

När Arbetsförmedlingen upphandlar tjänster på detta sätt tillhandahåller det aktuella företaget tjänster mot ersättning till Arbetsförmedlingen, d.v.s. det är frågan om en omsättning i mervärdesskattelagens mening.

Arbetsförmedlingen har lämnat justerade förutsättningar till grund för bedömningen varför ställningstagandet med samma namn daterat 2013-12-16, dnr 131 697209–13/111 har arbetats om. Det nya ställningstagandet innebär en ändrad bedömning när det gäller anordnarbidrag vid yrkeskompetensbedömning.