Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2014-01-30

Dnr: 131 42046-14/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att om två eller flera andra skattepliktiga gasformiga bränslen än biogas levereras via rörledning, ska skatt enligt 2 och 3 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

Skatteverket bedömer att en bränngas som består av metan (>90 %) och vätgas är hänförlig till KN-nr 2711 29 00. När sådan bränngas är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning ska energiskatt och koldioxidskatt därmed tas ut med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE (2 kap. 3 § LSE). Skatteverket anser att naturgas är det bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE som sådan bränngas, när den är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning, ska anses likvärdig med i den mening som avses i 2 kap. 3 § andra stycket LSE. Naturgas omfattas av 2 kap. 1 § första stycket 5 LSE.

Skatteverket anser att flytande propan är det bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE som gasformig propan, när den är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning, ska anses likvärdig med i den mening som avses i 2 kap. 3 § andra stycket LSE. Flytande propan omfattas av 2 kap. 1 § första stycket 4 LSE.

2 Frågeställning

En godkänd lagerhållare framställer bl.a. eten genom krackning av mineraloljeprodukter (etan, propan, butan och nafta). Vid framställningen bildas som biprodukt bl.a. bränngas som består av metan (>90 %) och vätgas. Bränngasen säljs till kunder som förbrukar den som bränsle för uppvärmning. I samband med att bränngasen matas in på rörledningen för att levereras till kunderna tillsätts propan. Propanhalten i den gas som levereras till kunderna varierar över tid.

I 2 respektive 3 kap. LSE finns bestämmelser om för vilka bränslen energiskatt, koldioxidskatt respektive svavelskatt ska tas ut och med vilka belopp skatt ska tas ut för respektive bränsle. Fråga har uppkommit om bränngasen och propangasen ska beskattas var för sig eller om hela gasblandningen som levereras via rörledningen ska beskattas som en produkt.

3 Gällande rätt m.m.

Av 1 kap. 3 § LSE framgår att med energiprodukter förstås bl.a. produkter enligt KN-nr 2701, 2702 samt 2704-2715.

Med KN-nr avses i detta dokument KN-nr enligt den version av Kombinerade nomenklaturen som enligt 1 kap. 2 a § LSE gäller vid tillämpningen av LSE.

I 2 kap. 1 § första stycket LSE anges att energiskatt och koldioxidskatt ska betalas för vissa uppräknade energiprodukter. För dessa energiprodukter gäller fastställda skattesatser (2 kap. 1 och 1 b §§ LSE).

Av 2 kap. 3 § första stycket LSE framgår att energiskatt och koldioxidskatt ska betalas även för andra energiprodukter än sådana som avses i 2 kap. 1 § LSE, om en sådan produkt är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som

  1. bränsle för uppvärmning,
  2. motorbränsle,
  3. tillsats till motorbränsle, eller
  4. medel för att öka motorbränslets volym.

För energiprodukter som omfattas av skatteplikt enligt 2 kap. 3 § första stycket LSE ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE (2 kap. 3 § andra stycket LSE).

Svavelskatt ska betalas för svavelinnehållet i bl.a. bränsle som avses i 2 kap. 3 § LSE (3 kap. 1 § 2 LSE). För gasformiga bränslen tas svavelskatt ut med 30 kr per kg svavel i bränslet (3 kap. 2 § första stycket LSE). Svavelskatt tas inte ut för gasformigt bränsle om dess svavelinnehåll är högst 0,05 viktprocent (3 kap. 2 § tredje stycket LSE).

I Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (RSV 2002:18) lämnas följande allmänna råd avseende skatt enligt 2 och 3 kap. LSE.

”Om gas som levereras genom rörledning består av en blandning av komponenter som beskattas på olika sätt, bör skatten beräknas särskilt för var och en av de ingående skattepliktiga komponenterna.”

Av 2 kap. 2 a § första stycket LSE framgår att om både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning, ska skatt beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.

4 Bedömning

Gasformig propan är hänförlig till KN-nr 2711 29 00. Skatteverket bedömer att även den aktuella bränngasen är hänförlig till KN-nr 2711 29 00. Både bränngasen och gasformig propan faller inom definitionen av vad som enligt LSE ska avses med energiprodukt (1 kap. 3 § LSE).

Energiprodukter som är hänförliga till KN-nr 2711 29 00 omfattas inte av skatteplikt enligt 2 kap. 1 § LSE. Både bränngasen och gasformig propan omfattas därmed av skatteplikt enligt 2 kap. 3 § LSE när gaserna är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning. Energiskatt och koldioxidskatt ska tas ut med de skattebelopp som gäller för likvärdigt bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE (2 kap. 3 § andra stycket LSE).

Skatteverket anser att naturgas är det bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE som bränngasen, när den är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning, ska anses likvärdig med i den mening som avses i 2 kap. 3 § andra stycket LSE. Naturgas omfattas av 2 kap. 1 § första stycket 5 LSE.

Skatteverket anser att flytande propan är det bränsle enligt 2 kap. 1 § LSE som gasformig propan, när den är avsedd att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning, ska anses likvärdig med i den mening som avses i 2 kap. 3 § andra stycket LSE. Flytande propan omfattas av 2 kap. 1 § första stycket 4 LSE.

Det är i det aktuella fallet fråga om en gasblandning som består av komponenter som, om dessa beskattas var och en för sig, ska beskattas på olika sätt.

I 2 respektive 3 kap. LSE finns bestämmelser om för vilka bränslen energiskatt och koldioxidskatt respektive svavelskatt ska tas ut och med vilka belopp skatt ska tas ut för respektive bränsle. För de fall biogas inte är en av komponenterna saknas det dock särskild reglering i LSE av hur beskattningen ska ske när gasblandningar som levereras via rörledning består av komponenter som, om de beskattas var och en för sig, ska beskattas på olika sätt. Tillämpningspraxis sedan lång tid tillbaka är att energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt i dessa fall beräknas särskilt för var och en av de ingående skattepliktiga komponenterna, dvs. enligt samma princip som enligt 2 kap. 2 a § första stycket LSE gäller avseende energiskatt och koldioxidskatt när både biogas och andra skattepliktiga gasformiga bränslen levereras via rörledning. Denna tillämpningspraxis överensstämmer med det allmänna rådet i RSV 2002:18 om gasblandningar som levereras genom rörledning.

Skatteverket anser att om två eller flera andra skattepliktiga gasformiga bränslen än biogas levereras via rörledning, ska skatt enligt 2 och 3 kap. LSE beräknas särskilt för vart och ett av bränslena.