Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt)

Datum: 2013-08-01

Dnr: 131 469546-13/111

Nytt: 2023-06-01

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-06-01, dnr. 8-2383736.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud när beslut om företagsrekonstruktion har fattats eller ansökan om ackord har gjorts, förutsatt att:

  • den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller omfattas av ansökan om ackord, och
  • gäldenären kan visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksamheten vidare eller för resor till och från arbetet.

2 Frågeställning

Finns det särskilda skäl att undanta fordon från användningsförbud när den obetalda fordonsskatten uppkommit innan beslut om företagsrekonstruktion eller omfattas av en ansökan om ackord?

Om det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud, vilka av gäldenärens fordon ska då undantas?

3 Gällande rätt m.m.

Om fordonsskatt som avser innevarande eller närmast föregående skatteår inte betalas i rätt tid gäller användningsförbud för fordonet. Användningsförbudet gäller till dess att skatten har betalats. Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket medge undantag från användnings­förbudet för ett visst fordon (6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227) - VSL).

Som särskilda skäl nämns i förarbetena den situation då en skattskyldig träffar avtal med Kronofogdemyndigheten om en avbetalningsplan för fordonsskatt som restförts och överlämnats för indrivning (prop. 1978/79:94 s. 15).

Undantag från användningsförbud på grund av särskilda skäl ska tillämpas restriktivt (prop. 2005/06:65 s. 133).

Den praxis som utvecklats av regeln innebär att krav har ställts att den skattskyldige ska vara beroende av att använda det fordon som undantas, t.ex. för resor till och från arbetet när allmänna kommunikationsmedel saknas eller i näringsverksamhet för att på så sätt få intäkter till att betala skatteskulden.

4 Bedömning

Till följd av vad som anges i förarbetena samt den praxis som utvecklats om vad som kan utgöra särskilda skäl för undantag från användningsförbud gör Skatteverket följande ställningstaganden.

4.1 Företagsrekonstruktion medför särskilda skäl

Syftet med företagsrekonstruktion är att ge potentiellt livskraftiga företag som tillfälligt hamnat i ekonomiska svårigheter en möjlighet att vidta åtgärder för att rekonstruera företaget. Under förfarandet görs bland annat en uppgörelse med borgenärerna om hur de redan uppkomna skulderna ska betalas. Uppgörelsen med borgenärerna kan ske frivilligt genom underhandsackord eller med tillämpning av reglerna om offentligt ackord. Företagsrekonstruktion behöver dock inte nödvändigtvis innebära att förfarandet avslutas genom ett ackord. (prop. 1995/96:5 s. 54 och 173)

När en företagsrekonstruktion beslutas ska företagets tillgångar och skulder ”frysas”. Skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion får generellt inte betalas. (prop. 1995/96:5 s. 190 f.)

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud i de fall beslut om företagsrekonstruktion har fattats förutsatt att:

  • den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, och
  • gäldenären kan visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksam­heten vidare eller för resor till och från arbetet.

4.2 Ackord medför särskilda skäl

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Uppgörelsen innebär i regel att borgenärerna sätter ner sina fordringar till vissa procent av de ursprungliga beloppen. Ackordet ersätter därigenom det ursprungliga fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna och gäldenärens förpliktelser förändras bl.a. vad gäller fordrans storlek och när fordran ska vara betald. Om ackordet fullföljs bortfaller fordringarna till den del de överstiger ackordslikviden.

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta ett eller flera fordon från användningsförbud i de fall en ansökan om ackord har gjorts förutsatt att:

  • den fordonsskatt som föranleder användningsförbudet omfattas av ansökan om ackord, och
  • gäldenären kan visa att fordonet behöver användas för att driva näringsverksam­heten vidare eller för resor till och från arbetet.

Skatteverkets bedömning gäller både vid offentligt ackord och underhandsackord.

4.3 Skatteverket kan ompröva sitt beslut

Om de förhållanden som ligger till grund för beslutet om undantag från användningsförbud har ändrats sedan beslutet fattades, får beslutet omprövas.

Exempel på ändrade förhållanden är då företagsrekonstruktionen avbryts, ackord inte beviljas eller om gäldenären inte betalar ackordslikviden.

4.4 Enstaka eller samtliga fordon

Om det finns flera fordon som uppfyller kraven för särskilda skäl anser Skatteverket att samtliga dessa ska undantas från användningsförbud.