Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2013-07-03

Dnr: 131 427871-13/111

1 Sammanfattning

Om man får mer betalt än 80 procent för obeskattade vinstmedel bör man regelmässigt lämna en skalbolagsdeklaration för att med säkerhet veta att man slipper en skalbolagsbeskattning. Observera att även om man får mindre betalt än 80 procent för de obeskattade vinstmedlen kan skalbolagsbeskattning komma ifråga exempelvis i sådana fall där bolagsskatten inte blir betald och man samtidigt inte lämnat in en skalbolagsdeklaration.

2 Frågeställning

Av Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst framgår att om man får mer betalt än 75 procent för de obeskattade vinstmedlen bör ventilen normalt sett inte vara tillämplig. Bör inte den procentsatsen ändras nu när bolagsskatten sänkts?

3 Gällande rätt m.m.

Av 49 a kap. 12 § IL framgår att om den skattskyldige begär det och det kommer fram att det finns särskilda skäl ska bestämmelserna om skalbolagsbeskattning inte tillämpas. Vid prövningen ska beaktas vad som föranlett avyttringen och hur ersättningen för andelen bestämts.

Motsvarande regel finns i 25 a kap. 13 § IL när det gäller avyttring av näringsbetingade andelar, dvs. när exempelvis ett aktiebolag säljer ett skalbolag.

Dessa regler benämns ofta ”den s.k. ventilen”.

Av prop. 2001/02:165 s. 60 framgår bl.a. att en tillämpning av ventilen i normalfallet torde vara utesluten i sådana situationer där det skulle leda till obehöriga skatteförmåner. Om en köpare är ber­edd att betala allt för mycket för obeskattade vinstmedel i före­taget är det en indikation på att försäljningen av andelarna skulle kunna leda till obehöriga skatteförmåner. Om säljaren får så bra betalt att ersättningen närmar sig 75 % av den obeskattade vin­sten kan han knappast vara i god tro när det gäller köparens av­sik­ter. Visserligen kan det finnas fall där även en seriös köpare kan vara beredd att betala mer än 75 % för de obeskattade vinst­medlen. Att tillämpa ett annat riktvärde än 75 % har emellertid inte ansetts vara aktuellt. Har man fått mer betalt än 75 % av de obeskattade vinstmedlen bör ventilen normalt sett därför inte kunna tilläm­pas.

4 Bedömning

Av förarbetena till den s.k. ventilen framgår, som ovan beskrivits, att ventilen normalt inte ska anses tillämplig om man får mer betalt för obeskattade vinstmedel än 75 procent. Procentsatsen fastställdes vid en tid då bolagsskatten var 28 procent. Eftersom bolagskattesatsen numera har sänkts till 22 procent lär som regel en köpare i de flesta lägen betala mer än 75 procent för obeskattade vinstmedel, exempelvis i sådana fall då man avyttrar sitt skalbolag till ett företag som efter förvärvet likviderar det förvärvade bolaget.

Av den anledningen bör därför den tidigare angivna procentsatsen ändras så att ventilen i normalfallet ska kunna tillämpas även framöver. Om riktvärdet ändras till 80 procent ges en möjlighet att ta viss hänsyn till de bedömningssvårigheter som trots allt kan uppkomma och att undanta situationer där skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet framstår som ringa.

Om man därför får mer betalt än 80 procent för obeskattade vinstmedel bör man regelmässigt lämna en skalbolagsdeklaration för att med säkerhet veta att man slipper en skalbolagsbeskattning. Observera att även om man får mindre betalt än 80 procent för de obeskattade vinstmedlen kan skalbolagsbeskattning komma ifråga exempelvis i sådana fall där bolagsskatten inte blir betald och man samtidigt inte lämnat in en skalbolagsdeklaration.