Områden: Inkomstskatt

Datum: 2013-05-03

Dnr: 131 298420-13/111

1 Sammanfattning

Vid prövning av om verksamhetskravet är uppfyllt bortses från sådan verksamhet som inte främjar något ändamål.

2 Frågeställning

Ska verksamhet som en stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund bedriver och som inte främjar något ändamål utan endast bedrivs för att finansiera den allmännyttiga verksamheten läggas till grund för bedömningen av om verksamhetskravet är uppfyllt?

3 Gällande rätt m.m.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är som huvudregel oinskränkt skattskyldiga för alla inkomster. (6 kap. 3 och 4 §§ IL)

Under förutsättning av att vissa krav är uppfyllda kan nämnda juridiska personer vara inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap 3 och 7 §§ IL. Ett av dessa krav är verksamhetskravet.

Verksamhetskravet för stiftelser respektive ideella föreningar och registrerade trossamfund regleras i 7 kap. 5 och 9 §§ IL. Av lagtexten framgår att den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande ska tillgodose sådana ändamål som anges i 7 kap. 4 och 8 §§ IL. Med uteslutande eller så gott som uteslutande menas minst 90-95 %. (Prop. 1999/2000:2, del 1, s. 504)

Syftet med verksamhetskravet har i förarbetena angetts som att det är ändamålet, sådant detsamma visar sig i den bedrivna verksamheten, som bör vara avgörande för frågan om skattefrihet ska medges eller inte. (Prop. 1942:134, s. 51)

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en stiftelse vars utdelade bidrag till ca 17 % gått till okvalificerat ändamål i mer än ringa omfattning främjat ett okvalificerat ändamål. (RÅ 1971 not fi 1)

En ideell förening vars inkomster till stor del härrörde från festplatsverksamhet som bedrevs för att finansiera den ideella verksamheten bedömdes vara inskränkt skattskyldig. Högsta förvaltningsdomstolen fann att såväl ändamåls- samt verksamhetskraven var uppfyllda. (RÅ 1983 1:88)

4 Bedömning

Verksamhetskravet innebär att högst 5-10 % av verksamheten får tillgodose okvalificerade ändamål. Skatteverket anser att det endast är sådan verksamhet som främjar något ändamål, kvalificerat eller okvalificerat, som ska läggas till grund för bedömningen av om verksamhetskravet är uppfyllt. Ett sådant främjande kan ske t.ex. genom att utge bidrag, bedriva ideell verksamhet eller bedriva näringsverksamhet utan vinstsyfte.

Verksamhet som inte främjar något ändamål är i detta sammanhang neutral och ska således inte beaktas. Det kan vara fråga om verksamhet som bedrivs enbart i syfte att finansiera den allmännyttiga verksamheten. Exempel på sådan verksamhet är kapitalförvaltning, förvaltning av fastighet som inte innehas för att främja något ändamål, försäljning av reklamplatser eller annan näringsverksamhet som bedrivs affärsmässigt.