Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2013-04-05

Dnr: 131 225407-13/111

1 Sammanfattning

Ett godkännande för F-skatt får återkallas om det framkommer att det bakomliggande personnumret, samordningsnumret eller annat registreringsnummer inte identifierar den person som faktiskt bedriver näringsverksamheten, så kallad falsk identitet. I dessa fall är grunden för återkallelsen att det finns skälig anledning att anta att innehavaren av godkännandet för F-skatt varken bedriver eller kommer att bedriva näringsverksamhet.

2 Frågeställning

Skatteverket har uppmärksammat att F-skatt, efter ansökan, beslutats för personer som uppgivit ett annat personnummer eller samordningsnummer än det som tillhör den person som har för avsikt att bedriva näringsverksamheten. Vid utredningar har Skatteverket också uppmärksammat att personer rest in i landet med falska identitetshandlingar och blivit tilldelade person- eller samordningsnummer med den falska identitetshandlingen som grund.

Kan Skatteverket återkalla en F-skatt om myndigheten i efterhand uppmärksammar att det person- eller samordningsnummer som F-skatten blivit registrerad på inte tillhör den person som bedriver verksamheten eller att person- eller samordningsnumret är tilldelat med falska identitetshandlingar som grund?

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om godkännande för F-skatt respektive återkallelse av godkännande för F-skatt finns i 9 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt, 1 § första stycket. Om det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas ska sökanden inte godkännas för F-skatt, 1 § andra stycket. Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas, 4 § jämfört med 1 § andra stycket.

Skatteavdrag ska inte göras om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut, 10 kap. 11 § SFL. En uppgift om godkännande för F-skatt kan godtas om den lämnas i en handling som upprättats i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren, 10 kap. 12 § SFL.

4 Bedömning

Skatteverket har uppmärksammat att personer åberopar godkännande för F-skatt som utfärdats på ett person- eller samordningsnummer som inte hör till den person som åberopar F-skatten. Det förekommer också att personer i samband med inresa i Sverige och i samband med folkbokföring åberopar identitetshandlingar som är falska. Personnummer tilldelas med de falska uppgifterna som grund och när personen ansöker om att bli godkänd för F-skatt registreras F-skatten på det personnummer som tilldelats med de falska identitetsuppgifterna som grund.

F-skattens rättsverkningar är starka och den som anlitar någon som åberopar en F-skatt ska kunna lita på att personen har F-skatt. SFL ställer inte något krav på att uppdragsgivaren ska göra en identitetskontroll av den som åberopar ett godkännande för F-skatt. Inte heller i efterhand kan den som anlitat någon som åberopat en F-skatt göras ansvarig för eventuellt obetalda skatter och avgifter om det visar sig att F-skatten inte var utfärdad för den person som åberopade F-skatten, förutsatt att uppdragsgivaren inte var i ond tro.

Det är bara den fysiska eller juridiska person som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet som kan godkännas för F-skatt. Den person som ska bedriva näringsverksamheten ska i ansökan uppge sitt person- eller samordningsnummer. Person- eller samordningsnummer används för att identifiera en viss person. I Skatteverkets beskattningsverksamhet används identitetsbeteckningen bland annat för beskattningsändamål. För att en fysisk person ska kunna identifieras, godkännas för F-skatt och slutligen beskattas för inkomster från den bedrivna näringsverksamheten så måste person- eller samordningsnumret motsvaras av en unik fysisk person som också bedriver den aktuella näringsverksamheten. Givetvis kan den som ansöker om F-skatt inte uppge ett felaktigt person- eller samordningsnummer och inte heller ska en person åberopa falska identitetshandlingar vid ansökan om samordnings- eller personnummer.

Ett godkännande för F-skatt är ett beslut med betydelsefulla rättsverkningar vad gäller skyldigheten att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Reglerna om vem som kan godkännas för F-skatt och när ett godkännande kan återkallas är reglerade så att F-skatten inte ska kunna missbrukas.

Det är Skatteverkets uppfattning att ett godkännande för F-skatt som gäller för ett person- eller samordningsnummer som inte kan kopplas till en viss namngiven och identifierad person och som används av en eller kanske flera personer kan återkallas eftersom godkännandet för F-skatt inte avser en enskild identifierad fysisk person som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet.

Exempel 1 – F-skatt utfärdad för en annan person

En man X, använder sig av en F-skatt utfärdad på ett samordnings- eller personnummer som inte tillhör honom. Ansökan om F-skatt kan vara gjord av en person som sedan länge lämnat Sverige eller av en person som lyckats bli registrerad under flera olika identiteter. Den utfärdade F-skatten kan användas av fler personer än X. F-skatten bör återkallas eftersom den inte kan kopplas till innehavaren.

Skatteverket anser också att en F-skatt kan återkallas om det efter utredning står klart att den person som åberopar F-skatten visat upp en annan persons, eller förfalskade, identitetshandlingar vid anmälan för inflyttning till Sverige eller i samband med skatteregistrering. I detta fall får den person som F-skatten utfärdats för inte anses bedriva någon verksamhet i Sverige varför den utfärdade F-skatten bör återkallas. Den fysiska person som faktiskt har bedrivit verksamheten i Sverige ska beskattas för inkomsten och kan i förekommande fall, efter ansökan, godkännas för F-skatt med sin riktiga identitet som grund för registreringen.

Exempel 2 – Felaktig identitet

En kvinna Y, anmäler flyttning till Sverige och uppvisar ett pass från ett annat EU-land i samband med anmälan. Hon blir folkbokförd på den adress som angivits i anmälan och tilldelas ett personnummer. Y ansöker om och godkänns för F-skatt. Vid utredning framkommer det att det pass som Y visat upp är anmält stulet och inte längre giltigt samt att fotot inte stämmer överens och troligen är utbytt. Det är således klarlagt Y vid anmälan om inflyttning till Sverige använt en annan persons identitet än sin egen och att hon därför godkänts för F-skatt på en felaktigt angiven identitet. F-skatten bör återkallas eftersom den utfärdats för en annan identitet som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige.