Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2012-08-26

Dnr: 131 652530-12/111

1 Sammanfattning

Löner som en delägare erhållit under förvärvsåret men före den tidpunkt då denne blev delägare i företaget får beaktas när det gäller frågan om lönen når upp till lönekravet. Vidare ska löner utbetalda före det att andelarna förvärvas beaktas när man ska räkna fram själva lönekravet som ägaren måste uppfylla för att få beräkna ett löneunderlag.

Om företaget i stället förvärvas indirekt av ett annat företag ska inte löner beaktas som betalts ut till ägaren eller de anställda under tid då företaget inte var ett dotterföretag. Det gäller såväl när man ska beräkna den egna lönen som lönekravet. 

2 Frågeställning

Reglerna om lönebaserat utrymme har ändrats från och med beskattningsåret 2012.  Vad gäller avseende jämförelselönen i 57 kap. 19 § IL på andelar som förvärvats under löneåret?

3 Gällande rätt m.m.

Av 57 kap. 16 § andra och tredje styckena IL framgår följande.

Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.

I 57 kap. 17 § första stycket IL regleras bl.a. följande.

Löneunderlaget ska beräknas på grundval av sådan kontant ersättning som hos arbetstagaren ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag.

 

I 57 kap. 17 § andra stycket IL framgår följande.

Om ersättningen avser arbetstagare i ett dotterföretag som inte är helägt, ska så stor del av ersättningen räknas med som motsvarar moderföretagets andel i dotterföretaget. Om ett dotterföretag har ägts under del av det år som löneunderlaget avser, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid räknas med.

Vad som gäller i fråga om lönekrav regleras i 57 kap. 19 § IL, som lyder:

Lönebaserat utrymme ska beräknas bara om andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av

1.   sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och

2.   tio inkomstbasbelopp.

4 Bedömning

Från och med beskattningsåret 2012 finns det nya regler när det gäller att beräkna lönebaserat utrymme på andelar som ägts under del av året före beskattningsåret.

Av 57 kap. 16 § tredje stycket IL framgår att om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen. Denna bestämmelse är ny och tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

Av 17 § första stycket framgår att löneunderlaget ska beräknas på grundval av sådan kontant ersättning som hos arbetstagaren ska tas upp i inkomstslaget tjänst och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och dess dotterföretag.

19 § hänvisar till sådan ersättning som avses i 17 § första stycket. När det gäller jämförelselönen och den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterföretag finns ingen hänvisning till den nya begränsningen i 16 §, på motsvarande sätt som det inte heller sedan tidigare finns någon hänvisning till 17 § andra stycket, där det finns en begränsning när det gäller vilka löner som får ingå i löneunderlaget då fråga är om dotterföretag. I ställningstagandet 2008-03-28, dnr 131 159978-08/111 konstaterade Skatteverket att det har betydelse för hur 19 § ska tillämpas när fråga är om dotterföretag. Det innebär, enligt verkets uppfattning, att motsvarande tolkning bör göras när det gäller den nyinförda 16 § tredje stycket IL. Det innebär att om man förvärvar andelar under året, oavsett om man ökar sitt innehav eller förvärvar sina första andelar, får man beakta sin lön för hela året. På motsvarande sätt ska man, när det gäller den sammanlagda kontanta ersättningen från företaget, beakta löner under hela löneåret.

Vad gäller när ett företag förvärvas indirekt under löneåret på så sätt att det blir ett dotterföretag till ett förvärvande moderföretag och ägaren till moderföretaget är verksam i dotterföretaget?

Enligt Skatteverkets uppfattning ska löner till de anställda för tid före det att företaget blir dotterföretag inte beaktas när det gäller att räkna fram det lönekrav som ägaren måste ha uppnått för att få beräkna ett löneunderlag. På motsvarande sätt får ägaren inte beakta sin lön från företaget innan det blev ett dotterföretag när hans egen jämförelselön ska redovisas. Anledningen är i båda fallen att i 57 kap. 19 § IL talas det om att man ska beakta löner från dotterföretag. Före den tidpunkt företaget förvärvas är det inget dotterföretag. 

 Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet från 2008-03-28, dnr 131 159978-08/111. När det gäller den egna lönen och jämförelselönen är det ingen skillnad mot det gamla ställningstagandet. Skillnad är det emellertid, pga. ändrad lagstiftning, när det gäller vilka löner som ska ingå i löneunderlaget. Det gamla ställningstagandet gäller fortfarande för beskattningsår som avslutats före ikraftträdandet den 1 januari 2012.