Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2012-06-15

Dnr: 131 335485-12/111

Nytt: 2023-05-31

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML

.

1 Sammanfattning

Omsättning av spritdrycker, vin och starköl ska alltid beskattas med 25 procent. Detsamma gäller omsättning av restaurang- och cateringtjänster till den del tjänsten avser sådana drycker.

Med spritdryck avses en vara som är avsedd att förtäras som dryck och som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Vin eller maltdryck anses inte som spritdryck.

Med vin avses dryck som är framställd genom jäsning av saft från druvor, bär, frukt eller rabarber och som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent men uppgår högst till 22 volymprocent.

Med starköl avses maltdryck som har en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent. Med maltdryck avses jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne.

2 Frågeställning

Omsättning av spritdrycker, vin och starköl och omsättning av restaurang- och cateringtjänster till den del tjänsten avser sådana drycker ska beskattas med 25 procent. En fråga har ställts om vad som omfattas av begreppen spritdrycker, vin och starköl i mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen

Mervärdesskatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte någon av de reducerade skattesatserna är tillämplig (7 kap. 1 § första stycket ML).

Vid omsättning av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förord-ning (EG) nr 178/2002 tas mervärdesskatt ut med 12 procent med undantag för spritdrycker, vin och starköl (7 kap. 1 § andra stycket 4 ML).

Vid omsättning av restaurang- och cateringtjänster tas mervärdesskatt ut med 12 procent av beskattningsunderlaget med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl (7 kap. 1 § andra stycket 5 ML).

3.2 Förarbeten

Av förarbetena till bestämmelsen i 13 § lag om mervärdeskatt (1968:430) framgår att livsmedelslagens definition av livsmedel omfattar alkoholhaltiga drycker. Dessa drycker är klart definierade i annan lagstiftning, lagen (1977:292) om tillverkning av drycker. För sådana alkoholdrycker som säljs i systembutikerna bör någon prissänkning inte ske. Dessa drycker bör således inte omfattas av den lägre skatten. Samtliga drycker som säljs i den vanliga matvaruhandeln bör mervärdesbeskattas efter samma skattesats (prop. 1991/92:50, s. 12).

Av förarbetena till bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 5 ML framgår att regeringen delar utredningens uppfattning att det är konsekvent att tillämpa samma mervärdesskatteregler för spritdrycker, vin och starköl oavsett var någonstans de förtärs. I annat fall skulle mervärdesbeskattningen av en flaska vin som beställs i samband med ett restaurangbesök bli lägre jämfört med det fallet att någon köper hem samma vinflaska till en middag i hemmet (prop. 2011/12:1, s. 270).

3.3 Lagen om tillverkning av drycker

Med sprit förstås vara som innehåller alkohol i en koncentration av mer än 1,8 viktprocent. Vin eller maltdryck anses dock ej som sprit

(1 § lagen om tillverkning av drycker [1977:292], upphävd 1995-01-01).

Med spritdryck förstås sprit som är avsedd att förtäras som dryck

(2 § lagen om tillverkning av drycker).

Med vin förstås dryck som är framställd genom jäsning av saft från druvor, bär, frukt eller rabarber och som innehåller mer än 1,8 viktprocent men högst 22 volymprocent alkohol (3 § lagen om tillverkning av drycker).

Starköl är maltdryck som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol. Med maltdryck förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne (4 § lagen om tillverkning av drycker).

3.4 Mervärdesskattedirektivet

Medlemsländerna ska tillämpa en normalskattesats för mervärdesskatt som ska fastställas av varje medlemsland (artikel 96 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Medlemsländerna får tillämpa en eller två reducerade skattesatser. De skattesatser som är lägre än den normala får endast tillämpas på speciellt uppräknade varor och tjänster (artikel 98).

En reducerad skattesats får tillämpas på varor i form av livsmedel. Reducerad skattesats får inte tillämpas på alkoholhaltiga drycker (bilaga III p. 1).

En reducerad skattesats får tillämpas på tjänster i form av restaurang- och cateringtjänster. Alkoholhaltiga och/eller alkoholfria drycker får undantas från en reducerad skattesats på tillhandahållande av restaurang- och cateringtjänster (bilaga III p. 12a).

4 Bedömning

Omsättning av spritdrycker, vin och starköl ska alltid beskattas med 25 procent. Detsamma gäller omsättning av restaurang- och cateringtjänster till den del tjänsten avser sådana drycker.

Det framgår inte av ML vad som avses med spritdrycker, vin och starköl. När skattesatsen för omsättning av livsmedel sänktes från 25 till 18 procent den 1 januari 1992 var syftet att den reducerade skattesatsen inte skulle omfatta systembutikernas omsättning av alkoholhaltiga drycker. Någon definition i ML avseende spritdrycker, vin och starköl ansågs inte nödvändig då dessa begrepp definierades i den dåvarande lagen om tillverkning av drycker.

Skatteverket anser att begreppen spritdrycker, vin och starköl i mervärdesskattesammanhang ska tolkas med utgångspunkt från hur dessa begrepp definierades i den numera upphävda lagen om tillverkning av drycker. Detta gäller såväl vid omsättning av spritdrycker, vin och starköl som vid omsättning av restaurang- och cateringtjänster till den del tjänsten avser sådana drycker. Hur dessa begrepp definieras i alkohollagen (2010:1622) saknar i detta sammanhang betydelse.

4.1 Spritdrycker

Med spritdryck avses en vara som är avsedd att förtäras som dryck och som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent). Vin eller maltdryck anses inte som spritdryck.

Det innebär att en drink som innehåller sprit och läsk anses som spritdryck om alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent. Det saknar betydelse om drinken serveras färdigblandad eller om spriten och läsken serveras var för sig.

Blanddrycker på burk eller flaska, s.k. alkoläsk, är en typ av alkoholhaltig dryck som består av en blandning av vanligtvis alkohol och läsk. Det kan t.ex. vara fråga om drycker med ciderkaraktär som innehåller tillsats av sprit. Sådana drycker anses som spritdrycker om alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent.

4.2 Vin

Med vin avses dryck som är framställd genom jäsning av saft från druvor, bär, frukt eller rabarber och som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) men uppgår högst till 22 volymprocent.

Det innebär att med vin avses t.ex. cider som framställts av fruktjuice av äpple och/eller päron och där alkoholen har uppkommit enbart genom jäsning, under förutsättning att alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent men uppgår högst till 22 volymprocent. Detsamma gäller drycker som framställts av saft från andra frukter eller bär om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning.

4.3 Starköl

Med starköl avses maltdryck som har en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent (2,8 viktprocent). Med maltdryck avses jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne.