Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 289458-14/111

Avgörande

Svea hovrätts beslut 2008-09-02 i mål ÖÄ 5018-08

Saken

I samband med husrannsakan i ett gift pars bostad hittade Ekobrottsmyndigheten 199 000 kr i kontanter. Beloppet utmättes senare för mannens skulder.

Gäldenärens hustru överklagade utmätningen och hävdade att 100 000 kr tillhörde henne. Hon hänvisade till ett vinstbevis, utfärdat kort tid före förrättningen och i hennes namn, om 140 170 kr. Vinstbeviset förvarades tillsammans med kontanterna.

Hovrätten konstaterade att presumtionsregeln i 4 kap. 19 § utsökningsbalken var tillämplig och därmed måste hustrun styrka sin äganderätt. När det gäller kontanter som påträffas tillsammans med kontanter som ostridigt tillhör gäldenären måste det ställas höga krav på bevisningen. Hovrätten skrev vidare att det inte går att kontrollera att den person som ett vinstkvitto är utskrivet på är den verkligen vinnaren.

Hovrätten fastställde Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut.

Genom beslut 2009-01-09 i mål Ö 3946-08 har Högsta domstolen inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd.

Skatteverkets kommentar

Beslutet belyser frågan vilken bevisning som krävs i ett utsökningsmål för att presumtionsreglerna i 4 kap. utsökningsbalken ska brytas.

Av särskilt intresse är hovrättens uttalande att det inte går att kontrollera att den person som ett vinstbevis (vinstkvitto) är utskrivet på är den verklige vinnaren.

Lagrum

4 kap. 19 § utsökningsbalken (1981:774)