Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2006-04-07 SRN 2006-04-07, Tillhandahållande av personlig träning
2005-04-14 Förbjudet lån
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2011-12-23 Vid tillämpning av bestämmelserna i HBL om solidariskt ansvar för bolagsman är en skattetilläggsfordran att anse som uppkommen när en oriktig uppgift lämnats eller när tiden för att lämna deklaration löpt ut utan att någon deklaration kommit in
2011-12-21 Utländsk motsvarighet till svenskt aktiebolag
2005-03-21 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2010-04-13 RR meddelade inte prövningstillstånd avseende utbetalning till nyckelpersoner från utländskt bolag​
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
2009-01-14 För sen bevakning i konkurs
2003-08-19 Konkursansökan – åberopande av ny skuld
2000-04-17 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 15/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 17 april 2000
2005-07-04 CFC-regler, internationell rederiverksamhet
2003-05-30 Insolvensförordningen – finskt bolag med COMI i Sverige
2001-11-21 Skattepliktig omsättning och avdragsförbudet stadigvarande bostad
1996-04-02 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2010-03-31 Försenad anmärkning mot bevakad fordran
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2010-01-27 Beslut om taxeringsåtgärder undanröjt då rättelse skett enligt fel lagrum och bristande kommunikation
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2001-02-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 27/01 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 februari 2001
2010-05-24 Upphävt konkursbeslut
2011-07-06 Skattetillägg får tas ut när begäran om omprövning återkallats
2002-10-14 Beskattning av personaloptioner - villkorsändring - förlängning av utnyttjandeperioden vid anställningens upphörande
2011-05-25 Avräkning utländsk skatt
2003-10-28 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 34/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 28 oktober 2003
2005-12-19 Omstrukturering mellan besparingsskogar
1999-09-29 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 35/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 29 september 1999
2000-05-11 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 19/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 11 maj 2000
2010-09-27 Återköp av pensionsförsäkring respektive avslutning av pensionssparkonto (IPS) i förtid.
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2007-04-25 Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2011-06-29 HFD 2011-06-21, mål nr 7262-09, Inkomst av brottslig verksamhet
2004-10-18 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2002-10-31 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2002-11-01 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan av utredningsrapport
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2008-08-19 Undantagande av handling, "digitalt kassavalv"
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag
2007-05-29 RR 2007-05-29, mål nr 2728-06, Tillhandahållande av personlig träning
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2005-02-03 EU:s insolvensförordning – fråga om ett utländskt bolag haft sina huvudsakliga intressen (COMI) i Sverige
2004-10-13 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2006-09-18 Kommunikationsskyldighet
2005-09-19 Undantagande av handlingar från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen
2009-11-16 Insolvensförordningen har ansetts tillämplig på ett danskt bolag som bedrivit verksamhet genom filial i Sverige, eftersom bolaget ansetts ha sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2004-10-07 Pensionsavdrag
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2003-05-26 Koncernbidrag lämnat från utländskt bolag
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2007-10-05 Fråga om beslut om eftertaxering fattats
2004-06-24 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04 (utdrag), SRN 24 juni 2004
1999-10-12 Skattskyldighet för AB som var delägare i ett kommanditbolag
2011-06-21 EU:s insolvensförordning - fråga om en i Sverige folkbokförd person haft sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket.
2003-10-23 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 32/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 23 oktober 2003
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2011-06-01 Bestämmelsen i 2 kap 8 § KonkL har tillämpats på en konkursfordran som vid tiden för prövning av konkursansökan minskat till drygt 60 % av den fordran som legat till grund för ett misslyckat utmätningsförsök
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
2009-11-11 Beskattning av pokerspel
2001-04-03 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 10/01 (utdrag), Regeringsrättens dom den 3 april 2001
2011-10-20 EU:s insolvensförordning. Fråga dels om motbevisning av presumtionsregeln i artikel 3.1 andra meningen, dels om tolkning av begreppet ”driftställe” i artikel 3.2
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2010-04-19 Internprissättning - ändrade avtalsvillkor
1999-11-10 Riksskatteverkets rättfallsprotokoll 39/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 10 november 1999
2000-09-07 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 29/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 7 september 2000
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2008-10-22 Tvist om bättre rätt till utmätt lös egendom
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2009-09-09 Konkursansökan får inte användas som hjälpmedel för att driva in en fordran
2011-10-05 Avräkning utländsk skatt
2010-12-21 När kvittning är tillåten i en konkurs kan en kvittning som gjorts innan konkursen aldrig vara till nackdel för övriga borgenärer
2005-03-08 Insolvensförordningen - en skattemyndighet har ansökt om konkurs i annan stat
2006-02-14 EU:s insolvensförordning - För att starta ett territoriellt förfarande i Sverige för ett utländskt bolag har krävts att gäldenären vid tidpunkten för ansökan varit ekonomiskt verksam vid ett driftställe här.
2011-12-08 Eftersom länsstyrelsens beslut att återkräva utbetalda lönegarantimedel utgör ett överklagbart förvaltningsbeslut har det funnits ytterligt begränsad möjlighet att i verkställighetshänseende underkänna exekutionstiteln. Något utrymme för att underkänna beslutet på den grunden att återkravsfordringen skulle omfattas av ett offentligt ackord har inte förelegat
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2008-12-12 Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2010-02-22 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2004-11-15 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 15 november 2004
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2011-03-16 Utmätning av kontanter och anspråk av tredje man
2002-09-17 Uppskovsavdrag vid byte av bostad när ersättningsbostaden förvärvas genom s.k. partiell bodelning
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2006-09-15 Företagsrekonstruktion; överlåtelse av verksamheten
2010-09-15 Utmätning av dator
2009-06-08 5 § ersättningslagen
2006-05-02 Insolvensförordningen - fråga om COMI i koncernförhållande
2006-06-15 Verksamhetsavyttring
2007-11-23 Omprövning av skuldsanering
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-04-08 Befrielse från betalningsskyldighet avseende skattetillägg vid företrädaransvar
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2003-10-22 Konkursansökan och fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2011-03-28 Vägrad fastställelse av offentligt ackord
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2007-09-26 Undantagande av handling; tystnadsplikt
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2007-04-13 Kommunikationsskyldighet
2006-03-07 Väsentlig anknytning
2010-04-21 Ersättningslagen och skatteplanering
2006-04-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Förvärv av leasingbilar
2009-11-17 Medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL. Fråga om faktisk kapitalbrist förelegat
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
1999-05-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 maj 1999
1975-12-30 Fordonsskatt är massafordran
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2006-12-05 Fråga om omprövning skett på skattskyldigs initiativ eller om skattemyndighet beslutat om eftertaxering
2004-12-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 22 december 2004
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
1997-09-29 Fråga om tillskott till eget aktiebolag av fordran på närstående till aktieägaren ger upphov till ett förbjudet lån
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2008-06-10 Tvist om bättre rätt till utmätta fastighetsandelar
2006-10-02 Kapitalförlust på fastighet i ett företag
2011-03-28 Offentligt ackord fastställt trots brottsmisstanke
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2007-06-19 Rättegångskostnader i utsökningsmål
2003-06-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 26 juni 2003
2004-06-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 18/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 juni 2004
2004-11-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), Regeringsrättens dom den 22 november 2004
2009-04-27 Efterbeskattning samt res judicata
2001-01-05 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förhyrning av personbilar?
2010-09-27 Tioårsregeln
2011-02-22 Omräkningslagen
2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder
2005-11-02 Konkursansökan och bevisning om obestånd
2009-06-09 Utmätning av banktillgodohavande
2005-06-29 Verksamhetsgren vid underprisöverlåtelse
2011-09-21 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär.
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2011-11-07 Fordran på grund av misstagsbetalning
2007-06-07 Föreläggande vid vite
2010-07-06 Förtida avslutning av pensionssparkonto (IPS)
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2001-06-13 Fråga om en s.k. besparingsskog kan ta emot skattefri utdelning från ett aktiebolag
2010-10-26 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden
2005-06-23 Omsättning
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2006-12-22 Ett investmentföretag som ska bedriva viss derivatverksamhet har ansetts kunna behålla sin status som investmentföretag
2011-01-24 Ordinär omprövning enligt SBL
2011-10-13 Staten har rätt att i konkurs kvitta ett skattekontoöverskott mot lönegarantiregress
2008-06-19 Företagsrekonstruktion; avräkning/kvittning under rekonstruktionen
2011-03-16 Företagsrekonstruktion – förverkande av offentligt ackord Avgörande
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2010-06-17 Bostadslägenhet enligt 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt 3 och 4 §§ lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Varje studentrum ska anses utgöra bostadslägenhet
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2006-10-05 Konkurs - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2009-04-28 Rättegångskostnader i konkursansökningsmål
2011-05-31 Kronofogdemyndigheten (KFM) har inte ansetts ha rätt att överklaga ett tingsrättsavgörande rörande förrättningskostnader hos KFM
1988-09-14 Utredningsrapportens betydelse då den endast hänvisar till en tidigare tillgångsundersökning
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2008-03-13 Återvinning i konkurs av betalning av skuld
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2011-04-07 Avdragstidpunkt för premier för tjänstepensionsförsäkringar
2010-05-27 Rättsfall från Regeringsrätten
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.