Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2012-02-13

Dnr: 131 109867-12/111

1 Sammanfattning

Bestämmelsen i 57 kap. 16 § IL har fått ett nytt tredje stycke som trätt i kraft 1 januari 2012. Bestämmelsen är utformad på så sätt att om en andel ägts under del av året före beskattningsåret så ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.

Enligt Skatteverket ger bestämmelsen uttryck för att det ska ske en beräkning av det lönebaserade utrymmet för hela företaget men med den begränsningen att endast löner som utbetalts under perioden som andelen ägts får ingå i beräkningen.

Därefter skall det framräknade lönebaserade utrymmet med stöd i bestämmelsens tredje stycke fördelas ut på andelarna i företaget. Eftersom begränsningen endast avser andelar förvärvade under året före beskattningsåret så är det endast dessa andelar som skall tillgodoräknas det begränsade lönebaserade utrymmet.

Andelar som ägts under hela året före beskattningsåret tillgodoräknas liksom tidigare ett lönebaserat utrymme utan den här aktuella begränsningen.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur bestämmelsen i 57 kap. 16 § IL ska tillämpas i lydelse fr.o.m. 2012-01-01, d.v.s. hur beräknas det lönebaserade utrymmet för andelar som förvärvats under året som föregått beskattningsåret.

3 Gällande rätt

Av 57 kap. 16 § IL framgår följande:

"Det lönebaserade utrymmet är

  • 25 procent av löneunderlaget enligt 17 och 18 §§, och
  • 25 procent av det löneunderlag som överstiger ett belopp som motsvarar 60 inkomstbasbelopp.

Det lönebaserade utrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Om en andel ägts under del av året före beskattningsåret, ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen."

4 Bedömning

57 kap. 16 § första stycket IL ger uttryck för att det lönebaserade utrymmet ska beräknas för hela företaget, men med den begränsning som följer av tredje stycket i samma bestämmelse.

Bestämmelsen i 57 kap. 16 § tredje stycket IL är utformad på så sätt att om en andel ägts under del av året före beskattningsåret så ska bara ersättning som betalats ut under denna tid ingå i löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet för den andelen.

Beräkningen ska med stöd i 57 kap. 16 § första stycket IL ske för hela företaget men med den begränsning som följer av tredje stycket.

Enligt 57 kap. 16 § andra stycket IL skall det lönebaserade utrymmet, med den begränsning som följer av tredje stycket, fördelas ut på andelarna i företaget. Eftersom begränsningen enligt tredje stycket endast avser andelar förvärvade vid viss tidpunkt under året så följer av tredje stycket att endast dessa andelar skall tillgodoräknas det begränsade lönebaserade utrymmet. För andelar som ägts under hela året före beskattningsåret tillämpas inte bestämmelsen i tredje stycket.

Följande exempel får illustrera:

I samband med beräkning av årets gränsbelopp för beskattningsåret 2012 önskar A räkna ut sin andel av det lönebaserade utrymmet i ett av honom delägt företag (AB X). A äger 100 andelar av totalt 1 000 andelar vid ingången av år 2011. 1 juli 2011 förvärvar A ytterligare 50 andelar. Vid ingången av år 2012 innehar A 150 andelar i AB X. Antag att 1 mkr utbetalas i kontant lön till anställda i företaget AB X varje månad under hela 2011. Totalt utbetalas 12 mkr under hela året. Som förutsättning gäller att A uppfyller kravet på löneuttag i 57 kap. 19 § IL.

I exemplet tillämpas inkomstbasbeloppet för 2011 (57 kap. 9 § IL). 60 inkomstbasbelopp motsvaras då av 3 126 000 kr.

Hur ska det lönebaserade utrymmet beräknas för A:s andelar i AB X?

A:s andel av det lönebaserade utrymmet för andelar som ägts hela året

A har ägt 100 andelar under hela året före beskattningsåret (2011). Det lönebaserade utrymmet för hela företaget beräknas enligt följande:

(12 000 000 x 0,25 + ((12 000 000 — 3 126 000) x 0,25) = 5 218 500 kr

A:s andel av det lönebaserade utrymmet beräknas då till 521 850 kr ( (100/1000) x 5 218 500 kr).

A:s andel av det lönebaserade utrymmet för andelar som ägts juli t.o.m. december

A har ägt 50 andelar under perioden 1 juli t.o.m. 31 december 2011. Enligt lagtexten skall det ske en beräkning av det lönebaserade utrymmet för hela företaget baserat på ett löneunderlag om 6 mkr under denna period. Beräkningen sker enligt följande:

(6 000 000 x 0,25 + ((6 000 000 — 3 126 000) x 0,25) = 2 218 5000 kr

A:s andel av det lönebaserade utrymmet för de 50 andelar som ägts under juli t.o.m. december beräknas då till 110 925 kr ( (50/1000) x 2 218 500 kr).

Sammanräknat får A tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme om 632 775 kr (521 850 + 110 925).