Områden: Mervärdesskatt

Datum: 1998-11-09

Dnr: 8567-98/901

Nyhet 2016-01-20:

Denna skrivelse upphör att gälla genom ställningstagande dnr 131 26976-16/111.

Sammanfattning

Skatt skall tas ut med 25 % på gästhamnsavgifter

Mervärdesskatt på gästhamnsavgifter

Ni har i skrivelse, som inkom till Riksskatteverket (RSV) den 14 september 1998, ställt förfrågan om vilken mervärdesskattesats som skall tas ut på gästhamnsavgifter.

I er skrivelse ifrågasätter ni om inte skatt bör tas ut med 12 % p.g.a. att ni upplåter en campingplats i båtcampingverksamhet.

Enligt 3 kap. 3 § första stycket p. 6 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är upplåtelse för fartyg av hamnar mervärdesskattepliktig. Upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet är mervärdesskattepliktig enligt 3 kap. 3 § första stycket p. 4 ML.

Skattesatsens storlek regleras i 7 kap. ML. Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML är skattesatsen 25 % av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt 7 kap. 1 § andra stycket p. 1 ML är skattesatsen 12 % vid upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet.

Skatteplikten för upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet infördes den 1 januari 1991. I propositionen till lagen (prop. 1989/90:111 s. 197) säger föredragande följande rörande vad denna skatteplikt skall omfatta.

"Skatteplikten omfattar upplåtelse av plats för tält eller husvagnar eller av sådana enklare stugor på campingområden som skatteplikten för rumsuthyrning inte ansetts omfatta (jfr. RSV Im 1977:5). Skatteplikten gäller givetvis även upplåtelse av näringsidkares egna uppställda tält eller husvagnar."

Skatteplikten för "upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet" samt "upplåtelse för fartyg av hamn" regleras således i två olika punkter i ML. Endast den som rör camping är särskilt omnämnd i 7 kap. 1 § ML när skattesatsen regleras. Den beskrivning av camping som ges i propositionen omfattar inte gästhamnsupplåtelser. Av detta bör slutas att upplåtelse av gästhamn bör beskattas enligt huvudregeln i 7 kap. 1 § första stycket ML, dvs. med 25 %. Även i RSV:s Handledning för mervärdesskatt 1998, s. 412 (se avsnitt 13.2.2 i MHL 1999), finns angivet att gästhamnsverksamhet inte kan jämställas med campingverksamhet utan att skatt skall tas ut på gästhamnsavgiften med 25 %.