Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2006-11-10

Dnr: 131 649201-06/111

1 Sammanfattning

Ideella föreningar som inom medlemskretsen bedriver spel ideellt utgör en del i en modern ungdomskultur och de bör anses främja ett allmännyttigt ändamål, vilket medför att de kan bli förmånligt skattebehandlade.

2 Bakgrund och frågeställning

Spel i alla de former har under de två senaste decennierna utvecklats till ett stort intresse för framförallt ungdomar. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball är de vanligaste spelformerna. Med syfte att spela spel engageras ungdomar och spelintresserade över hela landet i mer eller mindre löst sammansatta föreningar. Föreningar vars verksamheter helt uteslutande sker på ideell basis.

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för nämnda spelföreningar. Förbundet har cirka 2 500 föreningar med omkring 100 000 medlemmar och är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Sverok består till knappt 90 % utav ungdomar i åldrarna 7-26 år. Sverok erhåller inte obetydliga bidrag från staten.

En Sverok-förening måste vara öppen för alla. Ur Sveroks stadgar framgår: 3 §, Förbundets syfte är att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel.

Sverok är en samarbetsorganisation till Studiefrämjandet, i vilken man har sökt medlemskap. Studiefrämjandet är ett av nio studieförbund som får del av det statliga folkbildningsanslaget.

Frågan är om Sverok och dess medlemsföreningar har ett sådant allmännyttigt ändamål att de kan anses vara allmännyttiga ideella föreningar och inskränkt skattskyldiga.

3 Gällande rätt m.m.

Ideella föreningar är som huvudregel enligt 6 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, oinskränkt skattskyldiga för alla inkomster.

Enligt 7 kap. 7 § första stycket IL är en ideell förening skattskyldig bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL, om föreningen uppfyller ändamåls-, verksamhets-, fullföljds- och öppenhetskravet i 7 kap. 8, 9, 10-12 respektive 13 §§ IL. Av andra stycket framgår att skattskyldighet inte föreligger för kapitalvinster och kapitalförluster om kravet i första stycket är uppfyllt. Skattskyldighet föreligger inte heller för sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som är ett direkt led i främjandet av sådana ändamål som avses i 8 § eller som har annan naturlig anknytning till sådana ändamål, eller verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Ändamålskravet i 7 kap. 8 § IL innebär att föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja sådana kvalificerat allmännyttiga ändamål som anges i 4 § eller andra allmännyttiga ändamål såsom religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella ändamål. Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.

Av förarbetena framgår "... att förmånsbehandlingen vid beskattningen inte längre bör begränsas till s.k. kvalificerat allmännyttiga ändamål utan omfatta även andra ändamål som enligt utbredd uppfattning anses som allmännyttiga." (prop. 1976/77:135 s. 75)

Skatteutskottet utvecklade kravets avgränsning genom att anföra att om ändamålet har en alltför säregen karaktär eller direkt strider mot vad som är acceptabelt från allmän synpunkt torde en förmånsbehandling inte kunna komma ifråga. För en bedömning fordras att hänsyn tas till föreningens allmänna karaktär och inriktning (SkU 1976/77:45 s.27 f ).

I RÅ 1985 1:36 behandlades ett bridgeförbunds skattskyldighet. Bridgeförbundet som var en underavdelning till Sveriges Bridgeförbund hade bl.a. till uppgift att bistå klubbar och enskilda medlemmar med råd och vägledning i bridgefrågor, att leda och arrangera tävlingar som distriktsmästerskap. Föreningen bedrev dessutom ungdomsverksamhet för vilken landstingsbidrag utgått. Regeringsrätten fann att föreningen hade ett allmännyttigt ändamål och i övrigt uppfyllde kraven för att vara inskränkt skattskyldig.

4 Skatteverkets bedömning

Den ideella spelkultur som har växt fram under de senaste decennierna torde kunna ses som en del i en modern ungdomskulturell verksamhet. Utvecklingen har sannolikt skett dels som en följd av ny teknik och de möjligheter som den erbjuder dels som ett alternativ till just denna nya teknik, t.ex. de teaterliknande rollspelens aktiviteter.

Ideella föreningar som främjar tidigare nämnda spelformer och som är en del av den moderna ungdomskultur som vilar på en helt ideell värdegrund främjar enligt Skatteverkets mening ett sådant kulturellt ändamål som är allmännyttigt. Föreningarna ger ungdomar och enskilda individer tillfälle att samverka och lösa gemensamma ideella uppgifter.

Detta innebär att såväl Sverok som de enskilda ideella föreningarna kan undantas skattskyldighet från inkomstskatt i den mån de uppfyller övriga krav som ställs.