Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2006-04-13

Dnr: 131 226859-06/111

1 Sammanfattning

Registrerat trossamfund eller ideell förening främjar inte ett allmännyttigt ändamål genom att bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet.

Förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs av registrerat trossamfund eller ideell förening med religiöst ändamål har inte naturlig anknytning till det religiösa ändamålet.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har blivit allt vanligare att registrerade trossamfund och ideella föreningar med religiöst ändamål driver förskole- och fritidshemsverksamhet. Barnomsorgen har viss religiös profil men skiljer sig i övrigt inte från andra förskolor och fritidshem. Det förekommer även ekumeniskt bildade föreningar vars enda ändamål är att bedriva barnomsorgsverksamhet med religiös profil. Verksamheten riktar sig inte enbart mot medlemmar och deras barn utan står öppen för alla på orten.

Fråga är om trossamfunden eller föreningarna genom förskole- och fritidshemsverksamhet kan anses främja ett allmännyttigt ändamål eller om verksamheten bedöms ha naturlig anknytning till det religiösa ändamålet.

3 Gällande rätt m.m.

Ideella föreningar som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål är, under vissa förutsättningar, inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Bestämmelserna i 7 kap. 7-13 §§ gäller även för registrerade trossamfund, 7 kap. 14 § IL.

Till de allmännyttiga ändamålen räknas bl.a. vård och uppfostran av barn samt religiösa ändamål. Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjers, föreningens medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen, 7 kap. 8 § andra stycket IL.

RÅ 2005 ref. 8 avsåg en ideell förening med förskole- och fritidshemsverksamhet för medlemmarnas barn. Regeringsrätten fann att förskole- och fritidshemsverksamhet med vanligt språkbruk får hänföras till vård och uppfostran av barn. Den aktuella föreningen ansågs ändå inte främja ett allmännyttigt ändamål. Något uttalat skäl för bedömningen gavs inte av Regeringsrätten.

Riksskatteverket har i skrivelse 1992-10-28 (dnr 38920-92/900) framfört uppfattningen att förskoleverksamhet utgör skattepliktig näringsverksamhet oavsett vilken juridisk person som bedriver den. Den kan i sig inte falla in under begreppet allmännyttig verksamhet.

En allmännyttig ideell förening beskattas enligt 7 kap. 7 § IL bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL. Även sådan inkomst är skattefri om den till huvudsaklig del kommer från verksamhet som har naturlig anknytning till ändamålet eller som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Före inkomstskattelagens införande återfanns dessa bestämmelser i den numera upphävda lagen (1947:576) om statlig om statlig inkomstskatt, SIL, 7 § 5 mom. I lagrummet stadgades att inkomst som antingen direkt härrör från den ideella verksamheten, eller som kommer från verksamhet som utgör ett direkt led i det ideella arbetet, ska anses ha naturlig anknytning till ändamålet. Detsamma gällde för kommersiell verksamhet med karaktär av service till medlemmarna eller andra som deltar i den ideella verksamheten. I inkomstskattelagen finns inte denna exemplifiering av olika typer av inkomster som kan ha naturlig anknytning, men någon materiell förändring av reglerna var inte avsedd, prop. 1999/2000:2 del 2 s. 85.

4 Skatteverkets bedömning

Det är Skatteverkets uppfattning att registrerade trossamfund/ideella föreningar med religiösa ändamål och de särskilt för barnomsorgsverksamhet bildade föreningarna inte är undantagna skattskyldighet för förskole- och fritidshemsverksamhet.

Det allmännyttiga ändamål som i första hand aktualiseras vid bedömning av förskole- och fritidshemsverksamhet är vård och uppfostran av barn.

Även om förskole- och fritidshemsverksamhet med normalt språkbruk kan karaktäriseras som vård och uppfostran av barn är det i grunden fråga om en tjänst som erbjuds för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta. Det är en i särskilda former bedriven barntillsyn. Motivet till att placera barn i förskola eller fritidshem är således i första hand ekonomiskt grundat. Skatteverket anser därför inte att ett allmännyttigt ändamål i inkomstskattelagens mening främjas genom förskole- eller fritidshemsverksamhet. En ideell förening som enbart bedriver sådan verksamhet är därmed oinskränkt skattskyldig.

Ett registrerat trossamfund eller en religiös ideell förening har ett allmännyttigt ändamål. Skatteverket anser inte att förskole- och fritidshemsverksamhet har naturlig anknytning till det religiösa ändamålet. Barnomsorgsverksamheten kan visserligen delvis sägas utgöra ett led i den religiösa verksamheten men det torde i huvudsak vara fråga om ett anordnande av barntillsyn.