Områden: Inkomstskatt

Datum: 2006-04-24

Dnr: 131 218841-06/111

1 Sammanfattning

Avdrag för utgift för logi när arbetsgivare tillhandahåller utländska nyckelpersoner m.fl. bostadsförmån medges med belopp motsvarande det som tas upp till beskattning, dvs. med 75 procent av förmånsvärdet.

2 Bakgrund och frågeställning

Personer som omfattas av expertreglerna beskattas endast för 75 procent av lön och andra förmåner. Fråga har ställts om avdrag för utgift för logi trots detta ska medges med ett belopp motsvarande 100 procent av bostadsförmånsvärdet eller om avdraget begränsas till skattepliktig del av förmånsvärdet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 22 § och 23 § p. 1 IL ska de som kvalificerar som experter, forskare eller andra nyckelpersoner inte ta upp 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbetet till beskattning.

Utgifter som täcks av sådana ersättningar som enligt 11 kap 22 och 23 § första stycket 2 inte ska tas upp, får heller inte dras av (12 kap. 3 § tredje stycket IL). De angivna ersättningarna är utgifter som arbetstagaren på grund av vistelsen i Sverige har haft för

- flyttning till eller från Sverige

- egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och

- avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

Avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning m.m. regleras i 12 kap. 18-22 §§ IL. Av 12 kap. 21 § IL framgår att ökade utgifter för logi ska dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften.

4 Skatteverkets bedömning

En allmän princip för avdragsrätt är att det inträffar något som innebär en utgift för den skattskyldige. Vid förmån av fri bostad saknas faktisk utgift. Har bostadsförmån erhållits får, enligt Skatteverkets uppfattning, det till beskattning upptagna förmånsvärdet anses utgöra utgift för logi.