Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2007-06-12

Dnr: 131 225890-07/111

1 Sammanfattning

Inkomst som idrottsförening erhåller för drift av kommunal idrottsanläggning anses komma från verksamhet som har naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet. En förutsättning är att föreningen använder anläggningen i sin idrottsliga verksamhet.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har blivit allt vanligare att idrottsföreningar får ta ansvar för driften av kommunala idrottsanläggningar. Med drift avses här att upprätthålla anläggningens funktion genom tillsyn och allmän skötsel. Den förening som åtar sig att svara för driften av en anläggning erhåller normalt ersättning i form av driftsbidrag från kommunen. Fråga är om driftsåtagandet kan anses ha naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet i följande situationer.

1. En idrottsförening svarar för driften och använder ensam anläggningen i sin idrottsverksamhet. Föreningen får driftsbidrag från kommunen.

2. En idrottsförening svarar för driften av anläggningen och erhåller kommunalt driftsbidrag. Föreningen använder anläggningen i viss omfattning, resterande tid kan den upplåtas till andra av kommunen.

3 Gällande rätt m.m.

Ideella föreningar som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål är, under vissa förutsättningar, inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Till de allmännyttiga ändamålen räknas bl.a. idrott.

En allmännyttig ideell förening beskattas enligt 7 kap. 7 § IL bara för inkomst av sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § IL. Föreningen är dock inte skattskyldig för inkomst från en självständig näringsverksamhet om den till huvudsaklig del kommer från

  • verksamhet som är ett direkt led i främjandet av det allmännyttiga ändamålet eller som har annan naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet, eller
  • verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Före inkomstskattelagens införande återfanns dessa bestämmelser i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, 7 § 5 mom. Av lagrummets första stycke framgick att skattskyldighet inte föreligger för verksamhet med naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. Som typiska fall på sådan verksamhet nämndes i andra stycket inkomster som antingen direkt härrör från den ideella verksamheten eller som kommer från verksamhet som utgör ett direkt led i det ideella arbetet. Det uttalades vidare i lagtexten att kommersiell verksamhet kan ha naturlig anknytning om den har karaktär av service till medlemmarna eller andra som deltar i den ideella verksamheten. I inkomstskattelagen finns inte denna exemplifiering av olika typer av verksamheter som kan ha naturlig anknytning, men någon materiell förändring av reglerna var inte avsedd, prop. 1999/2000:2 del 2 s. 85. Av 7 § 5 mom. SIL framgick också att inkomst av verksamhet som inte har annat samband än att det ska finansiera det ideella arbetet anses sakna naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet, se även prop. 1976/77:135 s. 84.

4 Skatteverkets bedömning

Ett uppdrag att mot ersättning svara för driften av en idrottsanläggning får anses utgöra skattepliktig näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL.

En idrottsförening kan vara beroende av att det finns en fungerande idrottsanläggning, t.ex. fotbollsplan, för utövandet av idrottsverksamheten. Enligt Skatteverkets uppfattning har uppdraget i sådant fall ett klart samband med den ändamålsenliga verksamheten.

Skatteverket anser därför att en idrottsförenings drift av en kommunal idrottsanläggning, som används av föreningen för utövandet av dess idrottsliga verksamhet, har naturlig anknytning till det idrottsliga ändamålet. Detta gäller oavsett om anläggningen används enbart av föreningen eller om den delvis används av andra.