Områden: Inkomstskatt

Datum: 2010-12-30

Dnr: 131 855917-10/111

OBS! Se Skatteverkets kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens domar den 4 december 2017, mål nr 1553-17 och 1554-17. Genom HFD:s domar är Skatteverkets ställningstagande Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda (2010-12-30, dnr. 855917-10/11) överspelat.

Ändring av tidigare ställningstagande, Skatteverket 2006-04-13, dnr 131 710684-05/111

1 Sammanfattning

Bedömningen av om fartyget "huvudsakligen går i oceanfart", som det anges i 3 kap. 12 § IL, ska göras med utgångspunkt i fartygets gång under hela året. Med "huvudsakligen" avses cirka 75 procent.Denna skrivelse ersätter Skatteverkets ställningstagande 2006-04-13, Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda (dnr 131 710684-05/111).

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om för vilken tidsperiod bedömningen ska göras av om fartyget till huvudsaklig del går i oceanfart? Vad avses med huvudsaklig del? Är tiden eller distansen i respektive fart avgörande?

3 Gällande rätt m.m.

I 3 kap 12 § andra stycket IL anges att den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om

- vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och

- arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 Skatteverkets bedömning

Rekvisitet "huvudsakligen går i oceanfart" kan tolkas på två sätt. Det första alternativet innebär att prövningen görs med utgångspunkt i fartygets gång under hela året, det andra innebär att prövningen ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Skatteverket har i det genom denna skrivelse upphävda ställningstagandet (dnr 131 710684-05/111) angett att det med hänsyn till lagstiftningens utformning, ligger närmast till hands att göra prövningen enligt det sistnämnda alternativet. I ett flertal domar, bl.a. meddelade av Kammarrätten i Göteborg (mål nr 6962-09 och 7181-09), har dock bedömningen gjorts att prövningen ska ske med utgångspunkt i fartygets gång under hela året. Samma sak gäller i den av samma kammarrätt meddelade domen i mål nr 5205-07. I sistnämnda fall har Skatteverket nekats prövningstillstånd i Regeringsrätten. Med beaktande av utgången i nämnda domar finner Skatteverket, vid en samlad bedömning, att övervägande skäl talar för att bedömningen ska göras utifrån fartygets gång under hela året.

Med "huvudsaklig del" avses cirka 75 procent (jfr. prop. 1999/2000 del 1 s. 504).

Om vistelsen utomlands dessutom sammanlagt varat i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samtliga förutsättningar för skattebefrielse uppfyllda.

Denna skrivelse ersätter Skatteverkets ställningstagande 2006-04-13, Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda (dnr 131 710684-05/111)