Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2005-11-30

Dnr: 130 628591-05/111

1 Sammanfattning

Gåva i form av presentkort, som inte kan bytas mot pengar, till anställd ska inte tas upp till beskattning om gåvan avser julgåva, sedvanlig jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd, om övriga förutsättningar för skattefrihet enligt 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL, är uppfyllda.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om en arbetsgivare skattefritt kan ge en anställd en gåva i form av presentkort om övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. I 11 kap. 14 § andra stycket IL anges att skattefriheten inte gäller om gåvan lämnas i pengar. Frågan är om presentkort är detsamma som pengar.

3 Gällande rätt m.m.

Att vissa gåvor som erhålls på grund av anställning eller liknande är skattefria framgår av 11 kap. 14 § IL som stadgar att julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd är skattefri under vissa i lagen angivna förutsättningar. Av andra stycket i lagrummet framgår att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar.

Bestämmelsen att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar infördes i samband med införandet av inkomstskattelagen. Någon motsvarande bestämmelse om gåva i pengar fanns inte i bestämmelsen om gåvor till anställda i 32 § 3 d mom. kommunalskattelagen (1928:370). Däremot uttalades i dess förarbeten, prop. 1987/88:52 sid. 51, att skattefriheten bör gälla alla slag av gåvor med undantag för pengar och andra kontanta medel.

I Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38, om vissa förmåner att gälla fr.o.m. beskattningsåret 2005 och fr.o.m. 2006 års taxering avsnitt 1.4 anges att ”Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar”.

I Skatteverkets information, SKV M 2004:28, om vissa förmåner för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering avsnitt 3.8 anges att ”Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check, postväxel, presentkort som inte avser en bestämd vara, m.m”.

4 Skatteverkets bedömning

Av 11 kap. 14 § andra stycket IL framgår att skattefriheten inte gäller om en gåva lämnas i pengar. Denna nya materiella bestämmelse har inte kommenterats i förarbetena till inkomstskattelagen. Skatteverket anser att en gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar omfattas av skattefriheten i 11 kap. 14 § IL om övriga förutsättningar för skattefrihet i lagrummet är uppfyllda. Detta ställningstagande innebär en ändring i förhållande till tidigare och medför att den ovan citerade texten i Skatteverkets information SKV M 2004:28 kommer att ändras.