Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2011-09-23

Dnr: 131 657367-11/111

1 Sammanfattning

Varje års allmänna avdrag för underskott av nystartad verksamhet kan uppgå till högst 100 000 kr. Att det i underskottet ett visst år även ingår ett inrullat underskott från föregående år saknar betydelse. Det saknar också betydelse för rätten till avdrag om t.ex. föregående års underskott översteg 100 000 kr frånräknat det årets inrullade underskott. Detta gäller oavsett om man det året yrkade allmänt avdrag eller inte för underskott av nystartad verksamhet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om vad som gäller om en företagare har exempelvis ett underskott av nystartad verksamhet år 1 på 125 000 kr. Detta år utnyttjar han 100 000 kr som allmänt avdrag. År 2 har han ett underskott på 75 000 kr, varav 25 000 kr är inrullat underskott. Hur mycket kan han yrka som allmänt avdrag för nystartad verksamhet år 2?

3 Gällande rätt m.m.

Reglerna om avdrag för underskott av aktiv näringsverksamhet som är nystartad finns i 62 kap. 3 § IL. Av första stycket framgår följande.

Allmänt avdrag får göras för underskott det beskattningsår den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten (startåret) och de fyra följande beskattningsåren. Avdrag får vart och ett av åren göras med högst 100 000 kronor. Regeln fick sin nuvarande lydelse vid införandet av inkomstskattelagen och tillämpades första gången vid 2002 års taxering.

Tidigare återfanns regeln i 46 kap. 1 mom. andra stycket KL och löd enligt följande.

Avdrag får göras med högst 100 000 kronor för underskott avseende det beskattningsår då den skattskyldige började bedriva förvärvskällan (startåret) och för vart och ett av de fyra närmast följande beskattningsåren. För underskott som ett visst år överstiger 100 000 kr medges inte avdrag enligt denna lag.

4 Skatteverkets bedömning

I Handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering finns några exempel i del 2 s. 480 — 481 som säger att om man ett visst år har ett underskott överstigande 100 000 kr kan den delen av underskottet som överstiger nämnda 100 000 kr aldrig utnyttjas som allmänt avdrag. Denna tolkning sträcker sig tillbaka till tiden före införandet av inkomstskattelagen.

Genom införandet av inkomstskattelagen ändrades, som ovan angetts, lagtextens formulering. Meningen "För underskott som ett visst år överstiger 100 000 kr medges inte avdrag enligt denna lag." togs bort.

Ändringen har också kommenterats i prop. 1999/2000:2, del 2. I författningskommentaren till 62 kap. 2-4 §§ IL anges följande.

I dag anges i 46 kap. 1 mom. andra stycket andra meningen KL att avdrag inte medges enligt KL för underskott som ett visst år överstiger 100 000 kr. Bestämmelsen kan synas överflödig, eftersom det ändå blir en följd av begränsningen i första meningen att avdrag i stället ska göras nästa år enligt LAU (om det inte kan dras av enligt någon annan särbestämmelse). Bestämmelsen kan emellertid även anses ge uttryck för att det överskjutande beloppet skall undantas från avdrag nästa år på ett i viss mån liknande sätt i fråga om underskott i konstnärlig verksamhet enligt 46 kap. 1 mom. fjärde stycket tredje meningen KL (prop. 1995/96:109 s. 60 jfr med Svensk Skattetidning 1995 s. 732). Om meningen skall ges en sådan innebörd uppkommer emellertid behov av flera kompletterande regler som SLK inte har ansett sig kunna ta ställning till. SLK har därför inte tagit med någon motsvarighet till bestämmelsen. Frågan är av sådan beskaffenhet att den kräver ytterligare överväganden och kan därför inte lösas i detta lagstiftningsärende. Regeringen följer därför SLK:s förslag.

Skatteverket tolkar uttalandet som att det tidigare varit något oklart huruvida den tolkning som Skatteverket gjorde var riktig eller inte. Oavsett vilket väljer lagstiftaren att plocka bort den aktuella meningen i och med införandet av inkomstskattelagen. Det innebär att det som står i Handledningen är felaktigt och det kommer att rättas till nästa års upplaga. Skatteverket anser att även om underskottet av nystartad verksamhet ett enstaka år överstiger 100 000 kr kan det överskjutande beloppet utnyttjas ett kommande år under förutsättning att det året visar på ett underskott. Som svar på frågan i avsnitt 2 anser verket att avdrag kan medges med maximalt 75 000 kr år 2.