Områden: Inkomstskatt

Datum: 2011-04-13

Dnr: 131 258921-11/111

1 Sammanfattning

Avdrag för utländsk skatt ska återföras till beskattning till den del avdrag tidigare har gjorts för den återbetalda utländska skatten. Har avdrag gjorts för del av den utländska skatten och bara viss del av den utländska skatten återbetalas får den skattskyldige välja om det är avdragen eller ej avdragen skatt som återbetalas. Om ytterligare skatt återbetalas får ett senare val inte vara oförenligt med det första. Om den skattskyldige inte anger något kommer Skatteverket att anse att det är ej avdragen skatt som i första hand återbetalas.

2 Bakgrund och frågeställning

Avdrag får göras för utländsk skatt om den skattskyldige begär det. Avdrag får göras för hela eller delar av den utländska skatten. Återbetalas skatt för vilken avdrag har gjorts, ska motsvarande del av avdraget återföras.

Om avdrag har gjorts för del av den utländska skatten och det bara är en del av skatten som återbetalas — är det avdragen eller ej avdragen skatt som anses ha återbetalats? Finns det valfrihet för den skattskyldige? Följande exempel kan illustrera frågan. Den utländska skatten är 10 000 kr och avdrag har gjorts med 6 000 kr. Återbetalning görs i det andra landet med 4 000 kr. Ska någon del av avdraget återföras?

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om avdrag för utländsk skatt finns i 16 kap. 18-19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. 16 kap. IL reglerar vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet. Genom hänvisning i 12 kap. 1 § tredje stycket IL och 42 kap. 2 § IL blir bestämmelserna i 16 kap. 18-19 §§ IL tillämpliga även i inkomstslagen tjänst och kapital.

Fr.o.m. 2009 är avdraget frivilligt (SFS 2008:1351). Den utländska skatten får dras av om den skattskyldige begär det (16 kap. 19 § andra stycket IL). Det är även möjligt att göra avdrag för bara en viss del av den utländska skatten (prop. 2008/09:63 s. 34). Återbetalas skatt för vilken avdrag har gjorts, ska motsvarande del av avdraget återföras (16 kap. 18 § andra stycket IL).

4 Skatteverkets bedömning

Återbetald skatt tas upp till beskattning det inkomstår återbetalningen sker oavsett i vilket inkomstslag avdraget gjorts.

När avdrag har gjorts för del av den utländska skatten uppkommer frågan om det är avdragen eller ej avdragen skatt som återbetalas när bara viss del av den utländska skatten återbetalas. Det framgår varken av lagtext eller av förarbeten att det ska ske i någon viss turordning. Beroende på hur den skattskyldiges inkomstförhållanden ser ut i övrigt är det inte säkert att det alltid är till fördel att anse att det är ej avdragen skatt som återförs. Den skattskyldige kan ha ett intresse av att ta upp den återbetalda skatten som en inkomst.

Skatteverket anser att den skattskyldige får välja om det är avdragen eller ej avdragen skatt som återbetalas. Den skattskyldige kan också välja att viss del av den återbetalda skatten avser avdragen skatt och viss del ej avdragen skatt. Om ytterligare skatt återbetalas får ett senare val inte vara oförenligt med det första. Om den skattskyldige inte anger något kommer Skatteverket att anse att det är ej avdragen skatt som i första hand återbetalas.

I exemplet i den ställda frågan innebär det följande. Den skattskyldige får välja om 4 000 kr ska tas upp till beskattning eller ej. Anta att den skattskyldige väljer att det är ej avdragen skatt som återbetalas. Om ytterligare 1 000 kr återbetalas vid ett senare tillfälle kan den skattskyldige inte anse att även den återbetalningen avser ej avdragen skatt utan ska ta upp 1 000 kr till beskattning.

Om avräkning ska göras för utländsk skatt det år den återbetalda skatten tas upp till beskattning så kan det återlagda beloppet utgöra en utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen det året. Förutsättningen är att det är en del av en sådan inkomst som nämns i 2 kap. 9 § första stycket avräkningslagen.

Upplysningsvis kan nämnas att om den återbetalda skatten avräknats ett tidigare år måste denna tidigare avräkning korrigeras.