Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2011-03-24

Dnr: 131 824157-10/111

1 Sammanfattning

Dagbarnvårdare som tar hand om andras barn (regelmässigt tre barn eller fler) kan anses uppfylla kraven på näringsverksamhet om tillsynen sker i egen regi, se Skatteverket 2008-12-11, dnr 131 751308-08/111. I familjedaghemmets verksamhet uppkommer utgifter för mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt smärre förbrukningsartiklar som disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper samt tvål. Utgifter uppkommer även för el och vatten.

Avdrag medges med faktiska merutgifter eller enligt schablon. Schablonen innebär att avdrag medges med de belopp per barn som anges i Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur stort avdrag enskild näringsidkare resp. fysisk person som är delägare i handelsbolag kan erhålla för sådana utgifter som specificeras i Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.

4 Skatteverkets bedömning

Dagbarnvårdare som tar hand om andras barn (regelmässigt tre barn eller fler) kan anses uppfylla kraven på näringsverksamhet om tillsynen sker i egen regi, se Skatteverket 2008-12-11, dnr 131 751308-08/111.

Enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting avser en kostnadsersättning, som betalas ut av en kommun, täcka vissa utgifter som uppkommer i familjedaghemmet. I familjedaghemmets verksamhet uppkommer utgifter för mathållning, slitage av möbler och övrig inredning samt smärre förbrukningsartiklar som disk-, tvätt- och skurmedel, toalett- och hushållspapper samt tvål. Utgifter uppkommer även för el och vatten.

Skatteverket ger ut dels Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem, dels Skatteverkets information om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem. I den senare utgåvan specificeras de utgifter som anges i föregående stycke. I utgåvorna anges även vissa belopp per barn. De nämnda Skatteverkets allmänna råd och Skatteverkets information avser av en kommun anställd dagbarnvårdare i familjedaghem och tillämpas i inkomstslaget tjänst.

Avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet medges med faktiska merutgifter. Som alternativ anser Skatteverket att jämförelse kan göras med de belopp per barn som anges i Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem, vilka tillämpas i inkomstslaget tjänst. Avdrag kan då medges i inkomstslaget näringsverksamhet enligt dessa schabloner.