Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2011-01-25

Dnr: 131 38065-11/111

Nytt: 2016-05-26

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt, dnr 131 209264-16/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket gör bedömningen att när en näringsidkare köper tillträde till en konferens är tjänsten omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige. Om det är fråga om en annan konferenstjänst än det faktiska tillträdet till konferensen så ska omsättningsland bedömas enligt huvudregeln.

När någon som inte är näringsidkare köper en konferenstjänst är tjänsten omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter vid denna tidpunkt tidigare ställningstagande med samma namn daterad 2009-12-07, dnr 131 755062-09/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av ändrad lagstiftning och innebär en viss ändring i sak när köparen är en näringsidkare.

2 Bakgrund och frågeställning

Från och med den 1 januari 2011 gäller en ny bestämmelse för omsättningsland för tillträde till olika evenemang när köparen är en näringsidkare.

Frågan är hur omsättningsland för tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende deltagande i konferenser, kongresser m.m. ska bedömas utifrån den ändrade lagstiftningen från och med den 1 januari 2011.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt huvudregeln är en tjänst som tillhandahålls en näringsidkare som agerar i denna egenskap omsatt inom landet om näringsidkaren antingen har sitt säte här i landet eller har ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls. Om tjänsten tillhandahålls ett fast etableringsställe som näringsidkaren har i ett annat land är tjänsten omsatt utomlands (5 kap. 5 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML, och artikel 44 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Ett tillträde till ett pedagogiskt, kulturellt, vetenskapligt eller liknande evenemang är omsatt inom landet om evenemanget faktiskt äger rum i Sverige och köparen är en näringsidkare. Detsamma gäller för tjänster i anknytning till tillträdet (5 kap.11 a § ML och artikel 53 mervärdesskattedirektivet).

Med tjänster i anknytning till tillträdet avses t.ex. garderobs- eller toalettavgifter på en mässa eller teater (prop. 2009/10:15 s. 230).

När köparen är någon som inte är näringsidkare anses en tjänst avseende bland annat pedagogiska, kulturella, vetenskapliga och liknande aktiviteter omsatt inom landet om aktiviteten äger rum här i landet. Detsamma gäller till dessa tjänster underordnade tjänster och tjänster som tillhandahålls av den som organiserar aktiviteten. Såsom liknande aktiviteter anges mässor och utställningar (5 kap. 11 § ML och artikel 54.1 mervärdesskattedirektivet).

De gemensamma dragen i artiklarna 53 och 54.1 mervärdesskattedirektivet grundar sig på de berörda tillhandahållandenas sammansatta natur, tillhandahållanden som omfattar flera olika tjänster och i det faktum att nämnda tillhandahållanden normalt sker till en mängd olika mottagare. Mottagarna är samtliga de personer som i olika egenskaper deltar i kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska eller underhållningsmässiga aktiviteter. De olika kategorier av tillhandahållanden som avses kännetecknas av att de tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang och den plats där dessa tillhandahållanden av sammansatt natur fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa då dessa arrangemang äger rum på ett visst ställe (C-114/05, Gillan Beach, punkterna 23-24).

Mervärdesskattekommittén beslutade nästan enhälligt att med tillträde till olika evenemang avses rätten att få tillträda ett arrangemang i utbyte mot en biljett eller betalning. Endast tjänster vars väsentliga drag består i beviljandet av ett sådant tillträde ska omfattas av bestämmelsen. Vidare beslutades nästan enhälligt att följande tjänster skulle anses ingå i begreppet tillträde till ett evenemang.

a. Tillträde till föreställningar, teater, cirkus, mässor, underhållning, konserter, utställningar och liknande evenemang även om sådant inträde omfattas av säsongsbiljetter.

b. Tillträde till sportevenemang såsom matcher eller tävlingar även om ett sådant inträde omfattas av säsongsbiljetter.

c. Tillträde till pedagogiska eller vetenskapliga evenemang som t.ex. konferenser och seminarier (riktlinje från mervärdesskattekommitténs 91:a möte den 10-12 maj 2010).

4 Skatteverkets bedömning

Konferenstjänster, dvs. tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende tillträde till konferenser, kongresser m.m., är sammansatta tjänster som innefattar flera underliggande tillhandahållanden såsom lokal, information, diverse kontorstjänster, restaurang- eller cateringtjänster m.m.

Ett tillhandahållande av en konferenstjänst från en konferensarrangör till deltagarna på konferensen är ett sammansatt tillhandahållande som sker till flera olika deltagare vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Även en underleverantör till en konferensarrangör kan anses tillhandahålla konferenstjänster under förutsättning att den underliggande tjänsten bedömts vara ett tillhandahållande av konferensarrangemang, dvs. ett sammansatt tillhandahållande.

Skatteverket anser inte att separata tjänster som en underleverantör tillhandahåller konferensarrangören, t.ex. lokal, föredragshållare, restaurang- eller cateringtjänster, ska bedömas som konferenstjänster. Omsättningsland för sådana tjänster ska i stället bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som respektive underentreprenör faktiskt tillhandahåller (tjänst avseende fastighet, information etc.).

När det gäller tillträde till en konferens så kan en sådan tjänst endast nyttjas av den som faktiskt ska delta på konferensen. En underleverantör till en konferensarrangör kan inte anses tillhandahålla ett tillträde till en konferens.

Skatteverkets gör den bedömningen att när en näringsidkare köper ett tillträde till en konferens är tjänsten omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige oavsett hur betalningen sker, dvs. oavsett om betalning sker i samband med tillträdet eller om betalning sker i förskott. Om det är fråga om en annan konferenstjänst än det faktiska tillträdet till konferensen t.ex. en underleverantörs uppdrag att arrangera en konferens så ska omsättningsland bedömas enligt huvudregeln.

När någon som inte är näringsidkare köper en konferenstjänst är tjänsten omsatt inom landet om konferensen äger rum i Sverige.

Underordnade tjänster till en konferens tillhandahålls som regel endast näringsidkare och faller då inom huvudregeln i 5 kap. 5 § ML om ingen annan särbestämmelse blir tillämplig.

Detta ställningstagande gäller från den 1 januari 2011 och ersätter vid denna tidpunkt tidigare ställningstagande med samma namn daterad 2009-12-07, dnr 131 755062-09/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av ändrad lagstiftning och innebär en viss ändring i sak när köparen är en näringsidkare. För redovisningsperioder fram till den 1 januari 2011 ska det äldre ställningstagandet fortfarande tillämpas.