Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2010-12-27

Dnr: 131 824165-10/111

1 Sammanfattning

Den som har inkomst av näringsverksamhet och har använt en förmånsbil, för resor i näringsverksamheten, och blivit beskattad för sådan bilförmån i inkomstslaget tjänst har rätt till avdrag för följande utgifter.

Har man blivit beskattad för drivmedelsförmån, erhålls avdrag för den andel av drivmedelsförmånen som avser körning i näringsverksamheten.

Betalar man drivmedel själv erhålls avdrag med den verkliga utgiften som avser körning i näringsverksamheten. Alternativt erhålls avdrag för utgifter för dieselolja och utgifter för annat drivmedel med den schablon som gäller för utgifter för drivmedel.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur stort avdrag enskild näringsidkare resp. fysisk person som är delägare i handelsbolag kan erhålla för resor i näringsverksamheten, då sådan förmånsbil som beskattats i inkomstslaget tjänst använts för resorna i näringsverksamheten.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.

Enligt 16 kap. 27 § första stycket första meningen IL ska utgifter för resor som en näringsidkare gör med egen bil i näringsverksamheten dras av med ett schablonbelopp.

Även i 12 kap. 5 § IL och 12 kap. 27 § IL används uttrycket "egen bil".

I 12 kap. 5 § IL och 12 kap. 29 § IL används uttrycket "förmånsbil".

4 Skatteverkets bedömning

Enligt 16 kap. 27 § första stycket första meningen IL ska utgifter för resor som en näringsidkare gör med egen bil i näringsverksamheten dras av med ett schablonbelopp. Fråga uppkommer då om uttrycket "egen bil" även omfattar förmånsbil. Med egen bil avses inte förmånsbil, vilket framgår såväl av 12 kap. 5 § IL som 12 kap. 27 § IL jämfört med 12 kap. 29 § IL. Avdrag med den schablon, som anges i 16 kap. 27 § första stycket första meningen, kan därför inte medges.

Bilförmånsvärdet är konstant och påverkas inte av hur många mil man kör i näringsverksamheten. Man kan även uttrycka det på det sättet att förmånsvärdet avser endast privat körning och inte eventuell körning för näringsverksamheten. Bilförmånsvärdet eller del av detta är därför, enligt Skatteverkets uppfattning, inte någon kostnad i näringsverksamheten.

Men har man blivit beskattad för drivmedelsförmån, erhålls enligt Skatteverkets uppfattning avdrag för den andel av drivmedelsförmånen som avser körning i näringsverksamheten. Drivmedelsförmånen är ju beroende av förmånsbilens körsträcka.

Betalar man drivmedel själv erhålls, enligt allmänna regler i 16 kap. 1 § IL, avdrag med den verkliga utgiften som avser körning i näringsverksamheten. Alternativt bör enligt Skatteverkets uppfattning avdrag erhållas för utgifter för dieselolja och utgifter för annat drivmedel med den schablon som gäller för utgifter för drivmedel.