OBS! Det finns en senare version.

Områden: Dataskydd & sekretess

Ändring till och med: SFS 2013:870

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 § En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen.

3 § Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Kravet gäller dock inte för beställningar som

1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhetspolisen, eller

2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhetsskyddsskäl.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om sådan hantering av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Verket ska vid utarbetande av föreskrifter beakta nationell och internationell standard. Förordning (2013:870).

4 § Ekonomistyrningsverket får i enskilda fall besluta om undantag från kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda skäl. Förordning (2012:544).

5 § En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda ska tillhandahållas av Skatteverket.

Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna anslutas dels enskilda som begärt att få ta del av försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster och elektroniska brevlådor. Till infrastrukturen får även kommunala myndigheter anslutas.

Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen.

Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i andra stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter på elektronisk väg.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för inrättande och drift av infrastrukturen. Förordning (2013:784).

Övergångsbestämmelser

2012:544

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012. Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs den 31 maj 2013.

2013:870

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. I fråga om myndigheter som inte uppräknas i den upphävda bilagan ska 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs efter den 30 juni 2014.

Bilagan har upphävts genom förordning (2013:870).