Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2010-04-08

Dnr: 131 218238-10/111

1 Sammanfattning

Löneunderlag beräknas på kontant ersättning som under året före beskattningsåret lämnats till arbetstagare i företaget. Vid beräkningen av underlaget får även medräknas ersättning som betalats ut av företaget under tid företaget inte var ett fåmansföretag.

2 Bakgrund och frågeställning

Personen A äger kvalificerade aktier i fåmansföretaget X AB. Aktierna i X AB var tidigare upptagna till handel på en reglerad marknad (marknadsnoterade) och företaget var då inte ett fåmansföretag. Under året före beskattningsåret upphörde aktierna att vara marknadsnoterade och företaget blev i och med detta att anse som ett fåmansföretag.

Frågan är om A vid beräkning av årets gränsbelopp får beräkna löneunderlag för aktierna i X AB.

3 Gällande rätt m.m.

Aktiebolag vars aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad är inte fåmansföretag, 56 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

I 57 kap. 11 § IL definieras årets gränsbelopp. Vidare anges beräkningstidpunkten samt vem som tillgodoräknas årets gränsbelopp. Av 57 kap. 11 § IL framgår att till underlaget för årets gränsbelopp får för andelar i fåmansföretag läggas ett lönebaserat utrymme enligt 16 - 19 §§. Detta gäller dock inte vid användande av förenklingsregeln. I tredje stycket samma paragraf anges att årets gränsbelopp beräknas vid beskattningsårets ingång.

Det lönebaserade utrymmet utgör en viss del av ett beräknat löneunderlag. I 57 kap. 17 § första stycket IL anges att löneunderlaget beräknas på kontant ersättning som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget.

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelserna i 57 kap. 11 § IL innehåller endast tidsbestämningen "årets ingång". Med årets ingång avses ingången av beskattningsåret. Enligt Skatteverkets bedömning följer av lagtextens ordalydelse att det är förhållandena vid denna tidpunkt som är bestämmande för beräkningen av årets gränsbelopp. Om företaget i fråga är ett fåmansföretag vid beskattningsårets ingång har andelsägaren således, enligt denna paragraf, rätt att tillämpa bestämmelserna om lönebaserat utrymme i 16 - 19 §§.

I 57 kap. 17 § IL regleras vilka ersättningar löneunderlaget får beräknas på. Den tidsangivelse, "året före beskattningsåret", som finns i paragrafen avser, enligt Skatteverkets uppfattning, enbart de i denna paragraf angivna förhållanden. Något uttryckligt krav på att företaget ska vara ett fåmansföretag uppställs inte.

Bestämmelserna i 57 kap. IL genomgick en reformering år 2005 (SFS 2005:1136, prop. 2005/06:40). Begränsningen till att löneunderlag bara får beräknas för fåmansföretag infördes i detta sammanhang. I förarbetena framfördes den uppfattningen att löneunderlag bara ska få läggas till gränsbeloppet för kvalificerade andelar i onoterade företag (a.a. prop. s. 46). Frågan om företaget även skulle vara ett fåmansföretag då de i löneunderlaget ingående ersättningarna lämnats berördes inte.

Enligt Skatteverkets bedömning får utbetalda ersättningar under den tid företaget inte var ett fåmansföretag ingå i löneunderlaget.