Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2006:22

beslutade den 30 oktober 2006.

Dessa föreskrifter upphävs genom (SKVFS 2015:6).

Skatteverket föreskriver med stöd av 8 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och 1 § förordningen (2006:585) om personalliggare enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher följande.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med uttrycket personalliggare detsamma som i 5 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

2 § Med personer som är verksamma i näringsverksamhet enligt 6 § första stycket 2 lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher avses i dessa föreskrifter även inhyrd personal.

Tillämpning

3 § Personalliggare skall föras dagligen och löpande. Om en person har flera arbetspass under ett dygn skall personen för varje nytt arbetspass antecknas på nytt.

4 § Personalliggare får föras manuellt eller elektroniskt.

5 § Andra uppgifter än de som skall föras i personalliggare enligt 6 § lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher får antecknas i personalliggare om detta inte försvårar Skatteverkets kontroll av lämnade uppgifter enligt 6 § nämnda lag.

Tillhandahållande och bevarande

6 § Personalliggare i elektronisk form skall på begäran av Skatteverket omedelbart skrivas ut på papper och tillhandahållas Skatteverket. Utskriften skall kunna omfatta en eller flera dagar.

7 § Om en elektronisk personalliggare för en verksamhet förvaras på annat ställe än i verksamhetslokalen skall den på begäran kunna tillhandahållas omedelbart i verksamhetslokalen och endast omfatta där verksam personal.

8 § En personalliggare som förs manuellt skall vara bunden till sin form. Uppgifterna i en sådan personalliggare skall antecknas med beständig skrift. Sidorna i personalliggaren skall vara förnumrerade.

9 § Om en rättelse görs i personalliggaren, skall det antecknas i denna vid vilken tidpunkt och av vem rättelsen gjorts.

10 § Åtgärder i en elektroniskt förd personalliggare skall framgå av en behandlingshistorik, som skall hållas tillgänglig för kontroll av Skatteverket.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007