Områden: Inkomstskatt

Datum: 2009-10-28

Dnr: 131 788779-09/111

1 Sammanfattning

Utländsk skatt som tas ut enligt ett system som liknar expansionsfondsskatten är avräkningsbar vid avsättningen. När den utländska avsättningen återförs och den tidigare inbetalda skatten tillgodoförs i det andra landet ska det tillgodoförda beloppet minska den avräkningsbara utländska slutliga skatten det året.

2 Bakgrund och frågeställning

En person som är bosatt i Sverige bedriver enskild näringsverksamhet i Danmark. Verksamheten beskattas i Danmark enligt "reglerne om virksomhedsordningen". Dessa regler innebär att viss del av överskottet i verksamheten kan sättas av på konto för "opsparet overskud" och beskattas numera med 25 % "virksomhedsskat" vid avsättningen. Procentsatsen har varierat under tidigare år. När "opsparet overskud" återförs sker beskattning enligt den vanliga progressiva skatteskalan och tidigare inbetald "virksomhedsskat" tillgodoförs. Tillgodoförd "hævet virksomhedsskat" redovisas på den danska skattsedeln bland preliminärskatterna (forskudsskat). Kan avräkning medges för den "virksomhedsskat" som betalas när avsättning görs? Hur beaktas i så fall tillgodoföringen när "opsparet overskud" återförs till beskattning? Ska avräkning i stället medges med den fulla inkomstskatten när återföring sker av "opsparet overskud" utan beaktande av tillgodoförd "virksomhedsskat"?

3 Gällande rätt m.m.

Avräkning medges för utländsk skatt. Med utländsk skatt avses en allmän slutlig skatt på inkomst, 1 kap. 3 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen.

Enligt 1 kap. 2 § har termer och uttryck som används i avräkningslagen samma betydelse som i inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Av 1 kap. 3 § IL framgår att expansionsfondsskatt är en statlig inkomstskatt. Expansionsfondsskatten kan därför sättas ned genom avräkning, 2 kap. 1 § avräkningslagen.

Motsvarande bestämmelser fanns i 1 och 3 §§ i avräkningslagen i dess lydelse före den 1 januari 2009.

Bestämmelser om den danska "virksomhedsordningen" och "virksomhedsskat" finns i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven).

4 Skatteverkets bedömning

Frågan gäller dansk "virksomhedsskat" men liknande system kan finnas i andra länder. Beskattningen liknar de svenska reglerna om expansionsfondsskatt, dvs. en lägre skatt tas ut vid avsättningen som sedan tillgodoförs när avsättningen återförs och påverkar det resultat som beskattas med vanlig inkomstskatt. Detta ställningstagande gäller därför inte bara den danska skatten utan även andra utländska motsvarigheter till expansionsfondsskatten.

Avräkning medges för utländsk slutlig skatt på inkomst. Frågan är därför om utländska motsvarigheter till expansionsfondsskatt är en slutlig skatt. Det belopp som inbetalas vid avsättningen tillgodoräknas när avsättningen återförs till beskattning. På så sätt liknar det till viss del systemet för preliminär skatt.

När avräkning ska medges mot svensk skatt är den svenska expansionsfondsskatten en sådan statlig inkomstskatt som kan sättas ned genom avräkning. När avsättning till expansionsfond återförs minskas den slutliga skatten med tillgodoräknad expansionsfondsskatt. Därmed minskar de inkomstskatter som kan sättas ned. Vid avräkning av utländsk skatt ses expansionsfondsskatten som en slutlig skatt och inte som en preliminär. Skatteverket anser att motsvarande gäller för utländska skatter som tas ut enligt ett system som liknar expansionsfondsskatten. När det gäller att bedöma vad som är en utländsk motsvarighet i detta sammanhang anser Skatteverket att det är systemet för att ta ut skatten som ska vara jämförbart. Motiven för varför det andra landet infört ett sådant regelsystem saknar betydelse.

Detta innebär att när avsättning görs och "virksomhedsskat" betalas i Danmark anser Skatteverket att den är avräkningsbar mot den svenska skatten på den utländska inkomsten under förutsättning att övriga villkor för avräkning är uppfyllda. Samma sak gäller andra utländska motsvarande skatter.

När den utländska avsättningen återförs och den tidigare inbetalda skatten tillgodoförs i det andra landets skatteberäkning anser Skatteverket att det tillgodoförda beloppet ska minska den avräkningsbara utländska slutliga skatten det året. Detta gäller även om återföringen — som i det danska fallet — redovisas som en post bland preliminärskatterna.

Om det återförda och tillgodoräknade skattebeloppet överstiger de slutliga skatterna i det andra landet och därför utbetalas, finns ingen utländsk skatt det året att avräkna. Skatteverket anser inte att det utbetalda beloppet ska påverka något annat års skatt.

Skatteverket anser att bedömningen är densamma oavsett om det är fråga om tillämpning av avräkningslagen i dess lydelse före eller efter 1 januari 2009.