Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2009-09-21

Dnr: 131 621323-09/111

1 Sammanfattning

Anställda bör ha rätt till avdrag för den årliga avgift som betalas till Fastighetsmäklarnämnden (FMN) eller Revisorsnämnden (RN). Om en arbetsgivare betalar denna årsavgift för sina anställda bör denna ersättning betraktas som en sådan kostnadsersättning som inte utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.

Den ansökningsavgift som betalas till FMN eller RN för att första gången erhålla godkännande eller auktorisation inom yrket utgör inte någon avdragsgill utgift. Om arbetsgivaren betalar en sådan avgift bör ersättningen anses utgöra en skattepliktig förmån som utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.

2 Bakgrund och frågeställning

Fastighetsmäklare och revisorer betalar årligen en avgift till FMN resp. RN. Fråga har uppkommit om denna årsavgift är en avdragsgill utgift. Frågan gäller också om det är en skatte- och avgiftspliktig förmån om arbetsgivaren betalar denna årsavgift.

Fastighetsmäklare och revisorer som saknar behörighet kan ansöka hos FMN resp. RN för att erhålla auktorisation eller godkännande inom sina yrken. Vid detta tillfälle betalas en ansökningsavgift. Frågan är om denna avgift är avdragsgill.

Denna fråga har aktualiserats genom att Kammarrätten i Göteborg (KR) i en dom 2009-01-23 (mål nr 4876-08) påfört ett bolag arbetsgivaravgifter för årsavgifter som bolaget erlagt till FMN för sina anställda. Av domskälen framgår att KR jämställt årsavgiften till FMN med sådan medlemsavgift som inte är avdragsgill vid inkomsttaxeringen.

3 Gällande rätt m.m.

Lagreglering

3.1 Inkomstskatt och socialavgifter

Enligt 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av.

I 9 kap. 2 § IL anges att avgifter till föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i inte får dras av.

Av 2 kap. 11 § första stycket socialavgiftslagen (2000:980), SAL, följer att arbetsgivaravgifter inte ska betalas på sådana kostnadsersättningar som ska täcka den anställdes avdragsgilla utgifter i arbetet.

3.2 Bestämmelser avseende fastighetsmäklare

I 5 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), FML, anges att varje fastighetsmäklare ska vara registrerad hos FMN.

I 6 § FML anges vissa krav som ställs för att en fastighetsmäklare ska bli registrerad hos FMN.

I 8 § FML finns bestämmelser om återkallelse av registreringen.

I 4 § fastighetsmäklarförordningen (1995:1028) anges att den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift med 2 500 kr.

3.3 Bestämmelser avseende revisorer

4-7 §§ revisorslagen (2001:883), RL, innehåller bestämmelser om godkännande och auktorisation av revisorer.

I 39 § RL anges att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna lag.

Enligt 23 § förordningen (1995:665) om revisorer ska personer som ansöker om godkännande, auktorisation eller registrering betala en ansökningsavgift med 2 600 kr och om ansökan beviljas betala en årsavgift med 4 300 kr.

Av innehållet i 32 § första stycket RL framgår att om en revisor inte betalar sådan avgift som avses i 39 § ska godkännandet eller auktorisationen upphävas.

Rättspraxis

I RÅ 84 1:13 prövades frågan om en revisors avdragsrätt för ansökningsavgift till kommerskollegium för godkännande första gången som revisor. RR medgav inte avdrag för avgiften eftersom revisorn genom godkännandet förvärvade en större formell kompetens inom sitt yrkesområde än hon dessförinnan ägde.

4 Skatteverkets bedömning

Av fastighetsmäklarförordningen resp. förordningen om revisorer framgår att fastighetsmäklaren och revisorn är skyldig att betala en årlig avgift till FMN resp. RN för att behålla sitt godkännande eller auktorisation.

Eftersom såväl FMN som RN är statliga myndigheter och då avgiften enligt vad som sagts ovan avser en utgift som utgår i samband med godkännande och auktorisation inom en viss yrkeskår kan årsavgiften inte anses jämförlig med sådan medlemsavgift i förening eller sammanslutning som omfattas av avdragsförbudet i 9 kap. 2 § IL.

Frågan är då om årsavgiften till FMN resp. RN är en sådan utgift som är avdragsgill enligt bestämmelserna i 12 kap. 1 § IL? I bägge fallen torde avgiften vara en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen. Av såväl bestämmelserna i FML som RL framgår att godkännandet resp. auktorisationen upphör för den som inte erlägger årsavgiften. Med hänsyn härtill är årsavgiften enligt Skatteverkets uppfattning en sådan utgift som är avdragsgill enligt 12 kap. 1 § IL.

Om arbetsgivaren betalar årsavgift för fastighetsmäklare eller revisor kan betalningen anses som en kostnadsersättning som motsvarar vad den anställde får göra avdrag för i sin inkomstdeklaration. Kostnadsersättningen är skattepliktig och ska redovisas på kontrolluppgift. Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på en sådan kostnadsersättning.

Av den ovannämnda RR-domen, RÅ 84 1:13, framgår att avgift som betalas för att erhålla godkännande som revisor inte är avdragsgill. Med hänsyn härtill bör därför avdrag inte medges för den ansökningsavgift som en fastighetsmäklare eller revisor betalar för att första gången erhålla godkännande eller auktorisation inom sitt yrke. Om arbetsgivaren betalar ansökningsavgiften utgör denna ersättning en skatte- och avgiftspliktig förmån för den anställde.