Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2009-06-29

Dnr: 131 558022-09/111

1 Sammanfattning

Vid omräkning av ersättning i utländsk valuta som ingår i löneunderlaget enligt 57 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, till svenska kronor får av Riksbanken publicerad genomsnittskurs användas. Har företaget lämnat kontrolluppgift avseende sådan ersättning ska däremot det i kontrolluppgiften redovisade beloppet i svenska kronor användas vid beräkning av löneunderlaget.

2 Bakgrund och frågeställning

Vid vilken tidpunkt ska ersättning i utländsk valuta som ingår i löneunderlaget enligt 57 kap. 17 § IL omräknas till svenska kronor?

3 Gällande rätt m.m.

Vid beräkning av årets gränsbelopp får för andelar i fåmansföretag beaktas ett lönebaserat utrymme, 57 kap. 11 § IL. Det lönebaserade utrymmet utgörs av en viss del av ett löneunderlag.

Löneunderlaget beräknas enligt 57 kap. 17 § IL på kontant ersättning som lämnats till arbetstagare i fåmansföretaget eller dess dotterföretag. Även om företaget är utländskt kan under vissa förutsättningar utbetald kontant ersättning få räknas med i löneunderlaget. Se Skatteverkets ställningstagande 2009-06-03 (dnr 131 476678-09/111).

Enligt 1 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter ska uppgifter om belopp anges i svenska kronor, om inte annat särskilt föreskrivs.

Allt uppgiftslämnande ska således normalt ske i svenska kronor.

För att kunna beräkna underlaget för det lönebaserade utrymmet måste därför ersättningar i utländsk valuta omräknas till svenska kronor. IL saknar bestämmelse om vid vilken tidpunkt omräkningen ska ske och därmed vilken valutakurs som ska användas.

4 Skatteverkets bedömning

En grundläggande princip i skattelagstiftningen får anses vara att en skattskyldig ska beskattas för den ersättning han faktiskt fått. Ersättningar i utländsk valuta som ska tas upp som inkomst av tjänst ska därför räknas om till svenska kronor med användande av den faktiska valutakursen på utbetalningsdagen. Motsvarande tidpunkt för omräkning får enligt Skatteverkets uppfattning anses gälla ersättningar i utländsk valuta som ska ingå i löneunderlaget vid beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar enligt 57 kap. 17 § IL. Fortsättningsvis används endast uttrycket "ersättning" för sådana ersättningar som avses i 57 kap. 17 § IL.

Av 8 kap. 30 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, framgår att om ersättning för arbete lämnats i utländsk valuta och uppgift om skatteavdragets belopp lämnats i denna valuta, ska avdraget räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället. Det omräknade beloppet tas upp i kontrolluppgiften.

Om företaget lämnat kontrolluppgift avseende ersättning som lämnats i utländsk valuta används vid beräkning av löneunderlaget det belopp i svenska kronor som redovisats av företaget.

Har företaget inte lämnat kontrolluppgift ska löneunderlaget, enligt ovan redovisade princip, beräknas på ersättningar motsvarande vad som betalats ut i svenska kronor på utbetalningsdagen. Omräkning ska således göras med användande av valutakursen på utbetalningsdagen.

En omräkning av utbetald ersättning enligt den faktiska valutakursen på utbetalningsdagen kan för den skattskyldige delägaren medföra en inte obetydlig utredning. Även om utbetalningsdatum och faktisk valutakurs är känd så kan den administrativa bördan i vissa fall antas bli betydande för delägaren eller företaget. Starka skäl talar därför för att beakta praktiska aspekter, varför en alternativ beräkning bör kunna godtas.

Enligt Skatteverkets mening kan en offentligt publicerad genomsnittskurs i stället användas. Riksbanken publicerar genomsnittsvärden för mittkurser varje månad och genomsnittsvärden för helt år. I normala fall kan då genomsnittskursen för hela året före beskattningsåret användas för under det året utbetalda ersättningar. För det fall det är fråga om ersättningar som lämnats till arbetstagare i dotterföretag och dotterföretaget endast ägts sex månader eller kortare tid under det år som löneunderlaget avser, ska i stället genomsnittskursen per månad användas. Motsvarande gäller i fall ersättningar i en och samma valuta utbetalats av företaget under en tidsperiod av högst sex månader.