Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2008-06-18

Dnr: 131 394041-08/111

Nytt: 2023-06-02

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

I det fall den skattskyldige i samband med registreringtill mervärdesskatt har begärt att få redovisamervärdesskatt varje månad trots att beskattningsunderlaget inte överstiger 40 miljoner kr anser Skatteverket att redovisningsperioden om enkalendermånad kan gälla fr.o.m. verksamhetens start.

2 Bakgrund och frågeställning

Det förekommer att en skattskyldig i samband mednyregistrering till mervärdesskatt begär att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara enkalendermånad trots att beskattningsunderlaget inte överstiger 40 miljoner kr. Skatteverket ska i sådant fall enligt 10kap. 14b§ första stycket 1skattebetalningslagen (1997:483), SBL, besluta att redovisningsperioden ska vara en kalendermånad.

Fråga har uppkommit vid vilken tidpunktredovisningsperioden om en kalendermånad ska börjagälla – fr.o.m. startdatum för verksamheten eller först fr.o.m. ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter beslut om enmånadsperiod?

3 Gällande rätt m.m.

Av 10 kap. 14 b § första stycket 1 SBL framgår att Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden förmervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre om den skattskyldige begär det.

Ett sådant beslut gäller, enligt 10 kap. 14 b § andrastycket SBL, minst tjugofyra på varandra följanderedovisningsperioder, om inte särskilda skäl talar emot det.

Enligt 10 kap. 14 c § SBL ska, om redovisningsperioden för mervärdesskatt ändras till en kalendermånad istället för tre eller omvänt, den nya redovisningsperioden börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den tidpunkt då de förhållanden som ligger till grund för ändringen inträffade eller beslut enligt 14b§ första stycketfattades.

Av 10 kap. 14 d § 2 SBL framgår att en nyredovisningsperiod ska, utan hinder av 14c§, gälla omedelbart, om beslut har fattats enligt 14b§ förstastycket 1 och det finns särskilda skäl.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket ska, enligt 10 kap. 14 b § första stycket1 SBL, besluta att redovisningsperioden ska omfatta enkalendermånad i stället för tre om den skattskyldige begär det. En sådan begäran får anses vara lämnad i det fall den skattskyldige i Skatte- och avgiftsanmälan harangivit att redovisningsperioden ska vara en månadtrots att beskattningsunderlaget inte överstiger 40 miljoner kr.

Den skattskyldige behöver inte ange några skäl för sin begäran om att få redovisa mervärdesskatt för enredovisningsperiod om en kalendermånad. Om den skattskyldige anger skäl för att få redovisa på sådant sätt ska Skatteverket inte pröva dessa utan endast bifalla begäran.

Vid ändring av redovisningsperiod till en kalendermånadi stället för tre med anledning av den skattskyldiges begäran ska den nya redovisningsperioden, enligt10kap. 14 c § SBL, börja gälla vid ingången av det kalenderkvartal som följer närmast efter den tidpunkt då beslutet om enmånadsperiod fattades.

Tidsregeln i 10 kap. 14 c § SBL avser att i nu aktuelltfall reglera hanteringen av övergången från tre till enkalendermånad i syfte att bl.a. undvika att tvåskattedeklarationer ska kunna komma att avse samma tid. Samtidigt kräver rättssäkerheten att tidpunkten förperiodändringar är klart reglerad. Härtill kommer att tidpunkten för när en ny redovisningsperiod börjargälla har ränteeffekter för såväl staten som den enskilde. Se prop. 2007/08:25 s. 76-77.

Med begreppet ”ändring av redovisningsperiod” till enkalendermånad i stället för tre avses enligt Skatteverkets mening periodändring i en pågåendemervärdesskattepliktig verksamhet. Det är således fråga om fall där det vid beslutstillfället finns enregistrerad, dvs. beslutad, redovisningsperiod om trekalendermånader som ska ändras. Den skattskyldige har dessutom tidigare lämnat skattedeklaration förmervärdesskatt för åtminstone en period som omfattar tre kalendermånader eller har en sådan deklaration sänts ut innan periodändring är aktuell.

När det gäller en begäran om redovisning för enkalendermånad i stället för tre som sker i samband medanmälan om registrering till mervärdesskatt kan det inte anses vara fråga om ändring av redovisningsperiod, eftersom det vid beslutstillfället saknas en sedan tidigare registrerad (beslutad) redovisningsperiod om tre kalendermånader som ska ändras. Det har inte hellerutsänts någon skattedeklaration som omfattar trekalendermånader till den skattskyldige. Någon risk för att två skattedeklarationer ska kunna komma att omfattasamma tidsperiod finns därmed inte i dessa fall. Skatteverket anser att bestämmelsen i 10kap. 14c§SBL inte är tillämplig i nyregistreringsfallen. Det blir då inte aktuellt att tillämpa bestämmelsen i10kap. 14d§ SBL.

I det fall den skattskyldige i samband med registreringtill mervärdesskatt har begärt att få redovisamervärdesskatt varje månad trots att beskattningsunderlaget inte överstiger 40 miljoner kr anser Skatteverket att redovisningsperioden om enkalendermånad kan gälla fr.o.m. verksamhetens start.

Exempel 1

A är registrerad till mervärdesskatt sedan 1998 och redovisar fr.o.m. den 1 januari 2008 mervärdesskatt fören redovisningsperiod om tre kalendermånader. A begär att få redovisa varje månad i stället. Skatteverket beslutar den 4juli 2008 att redovisningsperioden ska vara en kalendermånad. Beslutet har fattats under det tredje kalenderkvartalet, vilket innebär att den nyaperioden om en kalendermånad ska gälla fr.o.m. ingångenav det fjärde kvartalet, dvs. fr.o.m. oktober 2008.

Exempel 2

B anmäler sig för registrering för mervärdesskatt. Av Skatte- och avgiftsanmälan framgår att verksamhetenstartar i juli 2008. I anmälan begär han dessutom att få redovisa mervärdesskatt varje månad trots att beskattningsunderlaget inte överstiger 40 miljoner kr. Skatteverket beslutar den 4 juli 2008 att redovisningsperioden ska vara en kalendermånad (dvs. den skattskyldige ”tilldelas” en redovisningsperiod omen kalendermånad i samband med registreringen tillmervärdesskatt). I detta fall är det fråga om ennyregistrering till mervärdesskatt varför redovisningsperioden om en kalendermånad kan gälla fr.o.m. verksamhetens start, dvs. fr.o.m. juli 2008.