Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2006:5

beslutade den 13 mars 2006

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2006:9.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande. ¹

Definitioner

1 §   I dessa föreskrifter avses med

beskattningsdatabasen: detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

direktåtkomst: detsamma som i 2 kap. 9 § första stycket lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

e-legitimation: sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4-1.5 och 5.9 i samt bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004,

e-tjänsten Skattekonto: den elektroniska tjänst Skattekonto som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se,

registrerad: den person som uppgifterna i beskattningsdatabasen avser,

skriva under: förse med underskrift,

underskrift: detsamma som i bilaga 1 till Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter i dess lydelse den 9 juni 2004. 

Direktåtkomst

2 §   En registrerad får ha  direktåtkomst till  uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen under  de förutsättningar  som följer av 3 och 4 §§. Direktåtkomsten får  gälla  uppgifter i  skattekonto  som avses i  3 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) om

  1. det som skall registreras  på  skattekontot  enligt 3 kap. 5 § tredje stycket nämnda lag,
  2. hinder mot återbetalning enligt 18 kap. 7 § första stycket 4 och 6 nämnda lag,
  3. ränta enligt 19 kap. 1 § samma lag,
  4. sådant bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som avses i 51 § skattebetalningsförordningen (1997:750), och
  5. uppgifter som anges på kontoutdrag enligt 8 § nämnda förordning.

Direktåtkomsten får även gälla uppgift om registrering av behörigheter enligt 3 och 4 §§.

3 §     En registrerad fysisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

  1. att själv använda e-tjänsten Skattekonto och legitimera sig med en e-legitimation, eller
  2. ombud som den fysiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattekonto och legitimerar sig med en e-legitimation.

4 §   En registrerad juridisk person får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 § genom

  1. firmatecknare som den juridiska personen har anmält till Skatteverket om firmatecknaren har blivit registrerad där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattekonto och legitimerar sig med en e-legitimation, eller
  2. ombud som den juridiska personen har anmält till Skatteverket om ombudet har blivit registrerat där för sådan direktåtkomst samt använder e-tjänsten Skattekonto och legitimerar sig med en e-legitimation.

5 §   Anmälan enligt 3 eller 4 § skall undertecknas. Om anmälan avser ombud skall namnteckningen bevittnas av två personer såvida inte anmälan förses med sådan underskrift som avses i 1 §. En firmatecknarens behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om ett ombud eller en firmatecknare inte längre skall ha direktåtkomst till uppgifter enligt 2 § skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2006.

¹Riksskatteverkets och Skatteverkets tidigare föreskrifter om e-tjänster har upphävts genom Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:6) om upphävande av Riksskatteverkets och Skatteverkets föreskrifter om e-tjänster.