Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 9072-12

Nytt: 2021-12-10

Genom dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2021-11-25, mål nr 1763-20 är denna rättsfallskommentar överspelad.

KRNS 2014-05-16, Skattelättnader för utländska nyckelpersoner.

Kammarrätten anser att skattelättnaden ska omfatta även utbetalningar från ett utländskt bolag då dessa utgör ersättningar som förmedlats på uppdrag av det svenska bolaget. 

Kammarrättens i Stockholm dom den 16 maj 2014, mål nr 9070- -9072-12

Kammarrätten anser att utredningen visar att de arbetsuppgifter som personen utförde under den aktuella tiden uteslutande var för det svenska bolagets räkning. Det förhållandet att han under tiden i Sverige haft kvar sin anställning i utlandet förändrar inte den bedömningen.

Vidare anser kammarrätten att ingivna handlingar och utredningen i övrigt ger stöd för vad personen sagt om koncerninterna administrativa rutiner för lönehanteringen och att det var det svenska bolaget som stod för lönekostnaderna i sin helhet.

Kammarrätten finner vid en samlad bedömning av vad som framkommit i målet att det är utrett att utbetalningarna från det utländska bolaget är ersättningar som förmedlats på uppdrag av det svenska bolaget.

Kommentar

Kammarrätten har vid en samlad bedömning godtagit att den delen av lönen som har förmedlats av det utländska bolaget ska omfattas av skattelättnad. Skatteverket delar inte Kammarättens uppfattning men avstår från att överklaga domen. Kammarrättens dom ändrar inte Skatteverkets syn vad gäller skattelättnad för utländska nyckelpersoner och utbetalningar från utländska bolag.

Se Skatteverkets ställningstagande ”Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren ett beslut från Forskarskattenämnden” (Skatteverket 2005-06-17, dnr 130 352766 - 05/111).