Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Dnr: 102-13/D

Enbart förhållandet att båda bolagens verksamhet i huvudsak är inriktad på försäljning av samma slags varor föranleder inte att bolagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 20 maj 2014, dnr 102-13/D

Förhandsbesked

Aktierna i X AB är inte kvalificerade andelar.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A och en annan person ägde tidigare hälften var av aktierna i Y AB med dotterbolaget Z AB som bedriver traditionell butiksförsäljning av bl.a. [vara].

Under 2004 bildade A X AB och i samband med att den andra delägaren i Y AB skulle lösas ut överfördes aktierna i det bolaget till X AB. Därefter fusionerades Y AB upp i X AB som avyttrade aktierna i Z AB externt 2006. Fram till dess var A verksam i betydande omfattning i det sistnämnda bolaget.

Efter avyttringen har A inte arbetat i bolaget och verksamheten i X AB har enbart bestått av att förvalta det kapital som försäljningen av dotterbolagsaktierna inbringade.

A bildade Å AB 2002. A har varit verksam i bolaget i betydande omfattning sedan starten. Å AB säljer [vara] till outletbutiker och lågprisvaruhus. Sedan 2006 äger A hälften av aktierna.

Frågan och parternas inställning

Inför en likvidation av X AB vill A veta om aktierna i detta bolag är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL på den grunden att verksamheten i Z AB är samma som eller likartad med den verksamhet som Å AB bedriver.

A:s uppfattning är att aktierna i X AB inte är kvalificerade eftersom det inte har överförts några tillgångar eller något kapital mellan bolagen. A har inte heller kunnat använda sig av samma kunskaper, branschkännedom eller affärskontakter i de båda verksamheterna eftersom de bedrivits på olika marknader såväl geografiskt som vad gäller kunder. I övrigt har också produktutbud, inköpsfunktion samt prissättning skilt sig åt.

Skatteverket har ingen annan uppfattning.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en aktie är en kvalificerad andel om andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att uttrycket "samma eller likartad verksamhet" i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2010 ref. 11 I-V och HFD 2011 ref. 75).

Genom X AB:s försäljning av aktierna i Z AB tillgodogjorde sig X AB kapital som genererats i Z AB och som härrörde från A:s arbetsinsatser där. I enlighet med praxis bedriver X AB därmed samma eller likartad verksamhet som Z AB.

Frågan är om denna verksamhet är samma som eller likartad med den som bedrivs i Å AB. Om så är fallet innebär det att A:s aktier i X AB fortfarande är kvalificerade andelar trots att aktierna i Z AB avyttrades 2006 och att den femårsperiod som anges i 57 kap. 4 § första stycket 1 har gått till ända.

Enligt vad som angetts i ärendet har verksamheterna i bolagen bedrivits helt åtskilda från varandra och de transaktioner som förekommit har skett på marknadsmässiga villkor. Det har inte överförts några tillgångar eller något kapital mellan bolagen som kunnat medföra att de ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Det förhållandet att båda bolagens verksamhet i huvudsak var inriktade på försäljning av [vara] föranleder inte någon annan bedömning.

Kommentar:

Skatteverket delar Skatterättsnämndens uppfattning och förhandsbeskedet har inte överklagats. Det räcker således inte med att de två bolagen säljer samma slags varor. Det krävs mer, exempelvis att tillgångar eller kapital kan anses överförda mellan de båda bolagen. Jfr. även med RÅ 2007 not 66, franchisefallet där det trots kopplingen mellan företagen och försäljning av samma prodikter inte ansågs att bolagen bedrev samma eller likartad verksamhet. I vissa lägen kan det även räcka med att kunskap förts mellan bolaget. Jfr det s.k. konsultfallet i RÅ 2010 ref. 11 III samt HFD 2013 ref. 35.