Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 3320-12

NJA 2013 s. 689 (Högsta domstolens dom den 28 juni 2013, mål nr Ö 3320-12)

1 Sammanfattning

För att en person ska beviljas skuldsanering en andra gång krävs enligt 6 § SksanL att det föreligger synnerliga skäl. Det krävs att skälen för skuldsanering enligt 4 § SksanL är starka och har den tidigare skuldsaneringen misslyckats ska skälen till detta särskilt beaktas. Vid en samlad bedömning har HD kommit fram till att det i hög grad är skäligt att skuldsanering beviljas en andra gång.

2 Referat

A.B. ansökte 2005 om skuldsanering med hjälp av en god man. Ansökan bifölls och skuldsaneringen skulle pågå till december 2010. I juli 2007 upphävde tingsrätten förordnandet om god man på ansökan av överförmyndaren.  A.B. hade tillstyrkt ansökan. A.B:s psykiska hälsa försämrades redan under hösten 2007 och hon började missköta sina betalningar enligt betalningsplanen. Kronofogden upphävde beslutet om skuldsanering i mars 2009.

A.B. fick senare en förvaltare utsedd åt sig och hon ansökte på nytt om skuldsanering i juni 2011 med hjälp av sin förvaltare. Kronofogden beslutade att skuldsanering skulle inledas men avslog senare A.B:s ansökan. Hovrätten liksom tingsrätten beslutade att inte ändra Kronofogdens avslagsbeslut.

HD ansåg inledningsvis att skälen för skuldsanering enligt 4 § SksanL var starka. Skulderna var mellan ett och femton år gamla och A.B. förmådde inte att betala sina skulder inom överskådlig tid. Vidare framhöll HD att beslutet att godmanskapet skulle upphöra inte var A.B:s även om hon tillstyrkte detta. Det fanns ett direkt samband mellan att A.B. stod utan god man och hennes försämrade psykiska hälsa och de misskötta inbetalningarna. HD ansåg att fanns anledning att anta att det första skuldsaneringsbeslutet inte hade behövt upphävas om A.B. haft kvar sin gode man. Misskötsamheten kunde därför inte läggas henne till last och sammantaget fann HD att det i hög grad var skäligt att bevilja A.B. skuldsanering en andra gång.

Skatteverket var den enda borgenär som tillstyrkte skuldsanering i HD.

3 Skatteverkets kommentar

Tillämpningen i praxis av 6 § SksanL visar att det är nästan omöjligt att få skuldsanering en andra gång. Sedan lagens tillkomst 1994 har endast femton gäldenärer beviljats skuldsanering en andra gång jämfört med att drygt 47 000 skuldsaneringar beviljats under samma tid. Tidigare har utgångspunkten varit att skuldsanering endast kan beviljas en andra gång vid sällsynta undantagsfall. I förarbetena finns ett begränsat antal exempel varav tidsperspektivet varit avgörande. Lång tid ska ha förflutit mellan de två skuldsaneringarna följt av en ändrad livssituation.  Det krävs synnerliga skäl oavsett om tidigare skuldsanering har blivit upphävd eller om gäldenären har genomfört en skuldsanering och på nytt blivit kvalificerat insolvent.

Däremot framgår av förarbetena att särskild vikt bör läggas vid om en tidigare skuldsanering har misslyckats. Detta innebär att den gäldenär som klarat av att genomföra en skuldsanering har bättre möjligheter att få skuldsanering en andra gång.

HD har i det aktuella avgörandet i viss utsträckning frångått det tidigare strikta synsättet och istället gjort en mer nyanserad bedömning. HD har tittat på hur gäldenärens situation varit under den tidigare skuldsaneringen och hur situationen sett ut inför den andra skuldsaneringen. Det har ansetts viktigt att utreda varför den tidigare skuldsaneringen misslyckades.

I betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan har man tittat på möjligheterna att få skuldsanering en andra gång. Utredningens förslag är att en gäldenär, som tidigare har misslyckats med sin skuldsanering och fått den upphävd, ska kunna beviljas skuldsanering igen utan att det krävs synnerliga skäl. Vid den allmänna skälighetsbedömningen enligt 4 § SksanL får i stället beaktas anledningen till att den tidigare skuldsaneringen upphävdes. Förslaget överensstämmer med hur HD avgjort frågan i det aktuella avgörandet.  Däremot ska möjligheten för den som genomgått en skuldsanering och sedan skuldsatt sig på nytt fortsatt vara begränsad till om det bedöms finnas synnerliga skäl (se SOU 2013:72 s. 251).

Sammantaget ger avgörandet att vid en bedömning av synnerliga skäl enligt 6 § SksanL ska hänsyn tas till flera omständigheter i det enskilda fallet och inte enbart hur lång tid som förflutit mellan ansökningarna om skuldsanering. Omständigheterna kring misslyckandet och hur gäldenärens situation ser ut idag bör särskilt beaktas.

4 Referenser

4 och 6 §§ skuldsaneringslagen (2006:548)